Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bashkiak

Local Government in Albania

43 Local Government in Albania Contents 1. Legal and Constitutional Basis..... 45 1.1 Brief History of Local Self-government..... 45 1.2 Territorial Structure ...

GUIDE Monitorimi i buxhetit lokal

Tavani maksimal i nivelit të taksës është 5% mbi çmimin e shitjes dhe është këshilli bashkiak që ka të drejtën të vendosë nivelin e taksës deri në tavanin maksimal që lejon ligji.

LISTA E ANETAREVE TE KESHILLIT BASHKIAK

LISTA E ANETAREVE TE KESHILLIT BASHKIAK Nr. Emri Atesia Mbiemri 1. Abas Sabri Hajdari 2. Adem Namik Nuri 3.

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

KËSHILLI BASHKIAK Këshilli Bashkiak është organi vendimmarrës i qeverisë bashkiake i cili vendos në mënyrë kolektive: a) Politikat për: 1.

Korçë: Trafik votash në këshillin bashkiak

E përjavshme Informative ( Nr. 463) 20 - 30 Qershor 2009 Çmimi 20 Lekë Suplement Lexoni në faqen 4 Koment K O N K U R S-libër me poezi-libër në prozë artistike-libër në gjini të tjera BOTIMET MË TË MIRA!

Plani Strategjik për Zhvillimin Ekonomik

Raportimi i arritjeve në KUadrin e kësaj strategjie u bë nga grupi i punës në Qershor 2008 para Komisionit Qytetar dhe Këshillit Bashkiak Duke patur parasysh rrugën e gjatë dhe volumin e madh të punës që është kryer, e ndjej për detyrë dhe obligim të falenderoj të gjithë aktorët ...

SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË

Veprimet e klasifikimit që kërkojnë një shtesë fondesh dhe/ose që përfaqësojnë një ndryshim programatik në funksionin e punës së njësisë kërkojnë miratim të veçantë të Këshilli Bashkiak.

Përmbajtja, arsyetimi dhe pyetjet hulumtuese

Së fundi, intervistat nga diaspora përfshinë 116 zyrtarë nikoqir qeveritar, 9 përfaqësuesë të organizatave ndërkombëtare, 21 ekspertë nga emigracioni dhe 25 udhëheqës bashkiak, afarist dhe organizativ.

V E N D I M Nr.3, datë 25.02.2008

1 republika e shqipËrisË kËshilli bashkiak t i r a n Ë v e n d i m nr.3, datë 25.02.2008 "pËr njË ndryshim në vendimin e kËshillit bashkiak tË tiranËs nr.

Vendimet e Keshillit Bashkiak "VITI 2009"

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES Sheshi "Liria", tel +355 52 333 52 tel/fax +355 52 223 10 e-mail:BashkiaDurres@atnet.com.al Vendimet e Keshillit Bashkiak "VITI 2009" Vendimi nr.132 date 26/01/2009 Per miratimin e Ndihmes Ekonomike e muajit Dhjetor 2008 dhe Pagesa e paaftesise per muajin ...