Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bashkuara

MIQTË E KOSOVËS

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, në emër të popullit të Shteteve të Bashkuara, falënderon Qeverinë dhe Presidentin e Kosovës për deklaratat e tyre të ngushëllimit dhe të përkrahjes në këto çaste.

SHQIP PLANI I VEPRIMIT FINAL 25.4.09

Përgatitja e planit është plotësisht në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut,

SISTEMI GJYQËSOR I KOSOVËS NËN ADMINISTRIMIN E KOMBEVE TË ...

SISTEMI GJYQËSOR I KOSOVËS NËN ADMINISTRIMIN E KOMBEVE TË BASHKUARA DHE TË DREJTAT E NJERIUT 1 © Revista Shqiptare për Studime Ligjore, Takimi IV, Instituti Alb-Shkenca, 2009

UEJL i shpreh falënderime Programit të Kombeve të ...

UEJL i shpreh falënderime Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) për ndihmën teknike dhe financiare gjatë përpilimit të këtij raporti.

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT HYRJE

Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën Universale pё. r të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e

Decentralizimi dhe qeverisja lokale në Kosovë: sf idat dhe ...

15 1.1 Historiku tudimi i Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) " Shiriti i Kaltër: Se-ria nr:1 - Decentralizimi dhe qeverisja lokale në Kosovë: Sfi dat dhe mundësitë" është fi nancuar nga qeveria e Norvegjisë dhe ka për qëllim që të stimulojë debatin për poli-tikat si ...

Republika e Shqipërisë Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe ...

Republika e Shqipërisë Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Komunikimi i Dytë Kombëtar i Republikës së Shqipërisë Drejtuar Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike Koordinuar nga: Mirela Kamberi, Drejtuese Programi/Menaxhere Projekti ...

Historia eshte e lashte. E vetmja gje e re ne histori jane ...

Historia eshte e lashte. E vetmja gje e re ne histori jane Shtetet e Bashkuara te Amerikes. Amerika eshte i vetmi vend ne bote qe ka eksportuar liri.

POLITIKAT ARSIMORE TË KOMUNËS E

Mendimet e shprehura këtu janë qëndrime të autorëve dhe nuk i shprehin edhe qëndrimet e Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), të Institutit të Shoqërive të Përhershme (ISHP) ose të Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID).

PARAQITJA E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË KONVENTËS

Shqipëria miratoi në vitet '90 të gjashtë instrumentat kryesore të Kombeve te Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe Konventa te tjera rajonale për të drejtat e njeriut.