Sputtr.com | Alternative Search Engine

Basiese

Jaarboek stylblad: 2003

AZOE111: BASIESE ZOELOE TAALVAARDIGHEID VIR FARMASIE PK 1×3 1:1 By voltooiing van die module behoort die student in staat te wees om: Zoeloe funksioneel in `n apteek- en klinieksituasie op basiese vlak te kan gebruik; die kongruensiesisteem van Zoeloe binne beperkte naamwoordklasse te herken en op ...

AFDELING A: KORT LEER-PROGRAMME VAN DIE

Teikengroep: Persone wat basiese rekeningkundewerk (d.w.s. begrotings en/of begrotingsbeheer en ontleding van finansiële en ander resultate) in die volgende sektore doen:  nywerheid, handel, finansiële en professionele dienste, of  staatsdepartmente, staatskantore en plaaslike owerhede ...

Basic Conditions of Employment Act [No. 75 of 1997]

... gemaak dat die President sy to the following Act which is hereby published for general goedkeunng geheg het aan die onderstaande Wet w~t hierby information:— ter algemene inligting gepubliseer word:— No. 75 of 1997: Bfisic Conditions of Employment Act. 1997. No. 75 van 1997: Wet op Basiese ...

Basic Conditions of Employment Act No.11 of 2002

Act No. 11, 2002 BASIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT AMENDMENT ACT, 2002 25 June 2002 Basic Conditions of Employment Act No.11 of 2002

BASIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT ACT

ACT To give effect to the right to fair labour practices referred to in section 23(1) of the Constitution by establishing and making provision for the regulation of basic conditions of employment; and thereby to comply with the obligations of the Republic as a member state of the International ...

DIE KURSUS BESTAAN UIT DIE VOLGENDE 8 MODULES THE COURSE ...

DIE KURSUS BESTAAN UIT DIE VOLGENDE 8 MODULES THE COURSE CONSISTS OF THE FOLLOWING 8 MODULES Modules Afrikaans English 1 Die Plant beskermingsbedryf in perspektief The Crop Protection Industry in perspective 2 Basiese Onkruidwetenskap en beginsels van Chemiese Onkruidbeheer Basic Weed Science ...

SKOOL VIR PUBLIEKE LEIERSKAP SCHOOL FOR PUBLIC LEADERSHIP

Basiese salaris per jaar / Basic yearly salary: Het u vir ander beurse aansoek gedoen? Have you applied for other bursaries? Ja Yes. Nee No: Naam van beurs Name of bursary

DEPARTEMENT VAN LANDBOU: WES-KAAP PROGRAM: VEEARTSENYDIENS ...

Hierdie is n buigsame pakket wat n basiese salaries, 13de tjek, motortoelaag, mediese-bystand- en pensioenfonds bydrae insluit. (Die pakket kan binne toepaslike reels, volgens die individu se behoeftes gestruktureer word).

Chemie 354 Chemistry

Introduction to modern electro-analytical chemistry Doel van die module Die module maak voorsiening vir die begrip van die omvang en natuur van moderne instrumentale analitiese chemie insluitend kalibrasie en elementêre foute teorië in kwantatiewe chemiese analise, asook basiese instrumentale skeidings ...