Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bazuara

Analysis of Cadastral Data in the Perspective of Land ...

Gjithashtu është e nevojshme me i integrua të dhënat kadastrale në sistemin e administrimit të tokave dhe në sistemin e informimit gjeografik, me qellim të shërbimeve të bazuara në ligjet dhe përmirësimin e kualitetit në të njëjtën kohë.

Research Journal of Agricultural Science, Vol. 41 (2), 2009 ...

Zonimin i tokes me te mire bujqesore, zonimin i tokes bujqesore te urbanizuar si dhe planifikimin afat mesem i perdorimit te tokes ne nivel komunal kane derivuar nga aplikimet e bazuara ne GIS.

The Nature of Leadership and Management in Albania

Identiteti dhe misioni janë thelbi i udhëheqjes dhe për më tepër nuk janë të bazuara në ekspozim (në aspektin e imazhit), por në përgjegjësi dhe punë (në aspektin substancial).

SIGURIA E TË DHËNAVE NË PLATFORMËN .NET DHE NË OPEN ...

Pastaj do të shtjellohet mënyra e sigurisë së të dhënave në ueb aplikacioneve të bazuara në platformën Open Source si dhe .Net. Ky punim do të sqaroj në veqanti këto probleme që shfaqen në: mënyrën e verifikimit të identifikimit, zgjedhjen e mënyrës së verifikimit të ...

TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT

361 TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT HYRJE Teknologjia e informimit dhe e komunikimit - TIK për klasën e dhjetë është vazhdimësi dhe zgjerim i njohurive paraprake nga kjo fushë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE - (SHERBIMET E KONSULENCES)

Pagesa – te Bazuara në Kohe . Financuar nga (IBRD/IDA) KONTRATA # KJO KONTRATE u nënshkrua (''Kontrata'') sot me datën [data e fillimit të sherbimit] _____, 2010,

Rregulla mbi Parimet e Llogaritjes së Tarifave në Sektorin ...

Neni 6 Normat e bazuara në performancë 6.1 Kur përdoren shkallët tarifore e bazuara në performancë, shqyrtimet e çmimeve për te përcaktuar maksimumin e lejuar të të ardhurave ose çmimeve do të bëhen me intervale që do të përcaktohen prej ZRrE-së.

ANALIZË PËR LIGJIN PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOSOVË NR 02 ...

• Specifikimet teknike nuk kanë qenë të bazuara në bazë të projektit të detajizuar, pra kanë munguar detajet në projekt. • Ka pasur punë shtesë si pasojë e mos-specifikimit të duhur teknik të ndonjë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Incidenca vjetore e OAE eshte midis 1:100 dhe 1:250 ne popullaten e pergjithshme, me variacione regjionale te bazuara ne moshen dhe gjeografine.

Kapitulli 1: Hyrja dhe motivimi

Ueb shërbimet janë të bazuara në një bashkësi XML-standardesh, të cilat janë WSDL (Web Services Descritpion Language), SOAP (Simple Objekt Access Protocol) si dhe UDDI (Universal Descripption, Discovery and Integration).