Sputtr.com | Alternative Search Engine

Behalwe

OM MEE TE BEGIN

Behalwe vir nog 'n aantal kleiner plante, is die area rondom die dam nou klaar ontwikkel. Die plan is ook om iets aan die groot grasperk by die ingang te doen sodra die Munisipaliteit besluit het wat hulle met die sloot gaan doen.

Fakulteit Geesteswetenskap pe

Daar geld geen voorvereistes nie behalwe die normale toelatingsvereistes van die Fakulteit Geesteswetenskappe. Eerstejaarsmodul es AGL 110: Geskiedenis van Argeologie AGL 120: Afrika en wêreldargeologie EFK 120: Argeotoerisme (opsioneel) Tweedejaarsmodul es AGL 210: Veldwerk en interpretasiemetodes AGL 220 ...

Indemnity bankingVrywaring

... vir rekenskap van die ontvangs en betaling van gelde namens die bestuur, 1 'n Ingelyfde of oningelyfde liggaam (behalwe maatskappye) deur die tesourier of enige persoon wie se funksies soortgelyk is aan die van 'n tesourier van daardie liggaam. 1 'n Nie-inwoner van die Republiek of enige persoon (behalwe 'n ...

VAT119(i) - Imdemnity banking details - Form - 2005

... rekenskap van die ontvangs en betaling van gelde namens die bestuur." *n Ingelyfde of oningelyfde liggaam (behalwe maatskappye): deur die tesourier of enige persoon wie se funksies soortgelyk is aan die v an daardie liggaam." *n Nie-inwoner v an die Republiek of enige persoon (behalwe ...

Central Loft Rules

Alle ingeskrewe duiwe moet betaal word met aflewering, behalwe die spaar duiwe waarvoor ‘n R200 sitplekfooi betaalbaar is en die eienaar net die balans moet inbetaal wanneer die duif

John Roe - Domestic Proposal Form

In the case of sliding doors, French doors or swivel doors, are these protected by additional security other than the normal locking mechanism? In die geval van skuifdeure, franse deure of draaideur, is daar aditionele veiligheid behalwe die normale slot?

RULES/REËLS

Alle ingeskrewe duiwe moet betaal word met aflewering, behalwe die spaar duiwe waarvoor 'n R200 sitplekfooi betaalbaar is en die eienaar net die balans moet inbetaal wanneer die duif geaktiveer word. 'n Nuwe eienaar moet egter die totale inskrywingsfooi inbetaal wanneer die duif geaktiveer word.

MyGift card terms and conditions ("Terms")

Die Kaart is geldig tot op die laaste dag van die maand waarop die Kaart verval, behalwe as jy reeds al die geld wat oorspronklik op die Kaart gelaai is, uitgegee het. 3.6 Jou Kaart het nie 'n PIN nie. 3.7 Jy kan nie die Kaart gebruik om: 3.7.1goedere of dienste oor die telefoon of die internet te ...

HEALTH PROFESSIONS COUNCIL OF SOUTH AFRICA

5 (b) ongeskik geword het om 'n gelyste stof te koop, te verkry, aan te hou, te gebruik, toe te dien, voor te skryf, te bestel, te verskaf of te besit; (c) 'n stof bedoel in paragraaf (b) gereeld vir ander doeleindes behalwe as geneesmiddel gebruik, besit, voorgeskryf, toegedien of verskaf het; of (d) aan die ...

Prebiotics: an update Christina S Venter

... and Consumer Sciences, Vol 35, 2007 Prebiotics: an update Prebiotics: an update Opsomming Een van die opwindendste tendense in die heden-daagse voedselbedryf is die soeke na funksionele voedsels, oftewel voedsels wat gesondheid bevor-der en/of die risiko vir chroniese siektes verlaag, bo en behalwe die ...