Sputtr.com | Alternative Search Engine

Belirlenen

INDABA: THE BIGGER PICTURE ...

1 INDABA: THE BIGGER PICTURE Thursday, 8 December 2011 @ 22:00 In order to achieve the full effective and sustained implementation of the Convention

Ö Ğ RENC İ LER İ N NÖROLOJ İ K HASTALARDA SAPTADIKLARI ...

tanıları arasnda en sı k belirlenen 5 tanı ı sırasıyla Enfeksiyon Riski (%64.9), Bireysel Bakımda Eksiklik (%49.2), Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski

SEREBRAL İNFARKTA BAĞLI AFAZİ GELİŞEN HASTALARDA Tc-99mm ...

Ayrıca elde ettiğimiz veriler, BT ile belirlenen anatomik lezyonların açıklayamadığı afazi tiplerinin, anatomik lezyondan daha geniş olan ve SPECT ile belirlenen fonksiyonel lezyonlara bağlı olduğunu düşündürmektedir.

Russula Species and A New Record of Turkey

F. YILMAZ ERSEL, M. H. SOLAK Ekoloji REFERENCES Afyon A (1996) Isparta Yöresinde Belirlenen Bazý Makroskobik Mantarlar. Turk J Bot 20, 161-164.

BAÜ Fen Bil

BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2003) . 5.1 Belirlenen sürelerin sonunda karıştırma işlemi durdurulmuş ve reaksiyon kabı süzülerek süzüntüde B 2 O 3 tayini yapılmıştır 15.

Düzce Asarsuyu Havzasõ Peyzaj De * erlendirmesi ve Yönetim ...

Bu yöntemle belirlenen bir yöre "belirli bir arazi biçimi içinde geli*mi* ve genel ekolojik karakteri kesin olarak belirlenebilmi* bir yeryüz ...

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY ...

Burada da akõm, bor ve CO 3-parametrelerinde anlamlõ bir de*i*ime rastlanamazken, K + parametresinde belirlenen trend negatif yönde, di*er su kalitesi parametrelerinin hepsinde ise belirlenen trendler pozitif yöndedir. Çizelge 2.

Determination of Wetland Vegetation Height with LIDAR

LIDAR yard›m› ile elde edilen bitki yükseklikleri arazi ölçümleri belirlenen do¤rusal hat üzerinde yükseklik ölçümlerinde s›f›r cm (0) ...

Köpeklerde Manuel ve Ultrasonik Temizlemede Gingival ve ...

Belirlenen di* indeksleri toplanõp, toplam di* sayõsõna bölündü*ünde ise; o bireyin a*õz indeksi saptanmõ* olur (1, 20). Bu çalõ*mada belirlenen tüm di* indeksleri tek tek kayõt kartõna i*lendi, ...

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma ...

Doküman analizinin birinci aşamasını oluşturan ( i ) dokümanlara ulaşmada; belirlenen örneklem grubunda yer alan doktora tezleri YÖK Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilmiştir.