Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bendruomen

KANADOS LIETUVI* BENDRUOMEN*S (KLB) ATEITIS MA *JANT ...

XIII PASAULIO LIETUVI* MOKSLO IR K*RYBOS SIMPOZIUMAS KANADOS LIETUVI* BENDRUOMEN*S (KLB) ATEITIS MA *JANT SAVANORIŠKAI DARBO J*GAI IR SANT*RUS LIETUVOS VYRIAUSYB*S D*MESYS LIETUVI* ORGANIZACIJOMS KANADOJE Algirdas K. Vai*i*nas Algirdas K. Vai*i*nas yra artimai susij*s su Kanados lietuvi ...

NEWSLETTER May 2010

Petro parapija ir Lietuvi ų Bendruomen ės Bostono apylink ė Sun., June 13 th , Lithuanian Freedom Fighters monument rededication St. Michael Church, Avon, MA after 11 am Mass

SPECIAL COLLECTIONS

Petro parapija ir Lietuvi* Bendruomen*s Bostono apylink* May 1 st Divine Mercy Sunday Beatification of John Paul II Bishops of Lithuania have declared 2011 the "Year of Divine Mercy" This will be celebrated at the 10:30 Mass

Pilait ė - Pilait ės bendruomen ė

2 UDK 821.172-1(082) Na-112 Knygos sumanytoja Pilait ės bendruomen ė Sudar ė Angel ė Šarlauskien ė Naktis pražydusi diena Leidinys išleistas iš 2 % fizini ų asmen ų

Paukš čių ir žmoni ų gyvenimas prie Pilait ės Bal čio ...

Paukš čių ir žmoni ų gyvenimas prie Pilait ės Bal čio ežero Janina Gadliauskien ė, Pilait ės bendruomen ė Šalia Pilait ės yra ne tik Salot ės, Gilužio visiems žinomi ežerai, bet tarp j ų – apž ėlęs

DZ*KIJOS KAIMO PL*TROS PARTNERI* ASOCIACIJA (DZ*KIJOS VVG)

ATSTOVAVIMAS KAIMO BENDRUOMEN*MS, SOCIALINIAMS PARTNERIAMS, VIETOS VALDéIAI IR VERSLUI 2009 m. gruodûio 31 d. Dz*kijos VVG nariais buvo 26 juridiniai asmenys: Kaimo bendruomen*s: Adresas 1 Birut*s kaimo bendruomen* Krosn*n* k., 67445 Lazdij* r. sav. 2 B*dvie*io seni*nijos bendruomen*s komitetas Dz*k* k., B ...

PROFESINIO PASITENKINIMO VEIKSNIAI IR J* GR* TAMASIS RYŠYS ...

Bendruomen*s slaugytojo glaud*s ir nuolatiniai ryšiai su pacientais bei sveikais asmenimis bendruomen*je padeda u kirsti keli* ligoms ir gydyti ankstyvas j* stadijas [2].

Dr.Algimantas Liekis

Tik pa*iai mokslinei bendruomenei turi priklausyti galutinis mokslo pasiekim* vertinimo odis; - mokslas yra neatskiriama Tautos kult*ros dalis ir jis pirmiausia turi tarnauti nepriklausomos Lietuvos pa angai ir gerovei; - mokslininkas ir j* bendruomen* yra svarbiausi mokslo sistemoje ir Tautos ...

LIS“ STRATEGINIS PLANAS 2007-2012 MOKSLO METAMS

I. ĮVADAS Vilniaus vaik ų lopšelio-darželio „Sakal ėlis“ strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veikl ą, telkti bendruomen ę aktualioms problemoms sp ęsti, numatyti, kaip

Vardas* Organizacijos*

... 202*Margau*Jurgita*Savanorių*centras* Projektų*vadov÷* Vilnius* 8*5*261*87*82* 8*5*212*60*45* info@savanori s.lt* ** 203*Markauskas*Ramūnas**Šiaulių*NVO*konfederacija*D irektorius* Šiauliai* 8?41*52*36*34* 8?41*42*65*58** ko nfederacija@splius.lt* www.snvok.com* 204*Markevičien÷*Regina* Bendruomen÷s ...