Sputtr.com | Alternative Search Engine

Beopres

FIZI Č KE OSNOVE I KARAKTERISTIKE ELEKTROTEHNI Č KIH MATERIJALA ...

Beograd: Elektrotehnički fakultet, 1995 (Beograd: Beopres) 455 str. i graf. prikazi: 24 cm . Tiraž: 500. – Bibliografija uz svako poglavlje.

Udžbenici koji se koriste u nastavi na Odseku za energetiku

J. Nahman, V. Mijailović, Visokonaponska postrojenja, Beopres, Beograd, 2000. J. Nahman, V. Mijailović, Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja, Akademska ...