Sputtr.com | Alternative Search Engine

Besedilu

NVIDIA 3D TV: Frequently Asked Questions

Blagovne znamke v tem besedilu: Dell™ je blagovna znamka podjetja Dell Inc.; Intel ® je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation v ZDA in ostalih državah; Microsoft ® in Windows ® sta bodisi blagovni znamki bodisi registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation v Združenih ...

REPUBLIKA SLOVENIJA

republika slovenija drŢavni zbor Številka: 003-02/09-22/ epa 607-v datum: 19. april 2010 drŢavni zbor je na seji dne 19. 4. 2010 sprejel zakon o ratifikaciji arbitraŢnega sporazuma med vlado republike slovenije in vlado republike hrvaŠke (bhras) v naslednjem besedilu: zak on o ratifikaciji ...

1 How can I find out if my 3D Television is supported?

Blagovne znamke v tem besedilu: Dell™ je blagovna znamka podjetja Dell Inc.; Intel ® je registrirana blagov na znamka podjetja Intel Corporation v ZDA in ostalih državah; Microsoft

Z A K O N O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 13 H KONVENCIJI O ...

temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija); ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni, podpisan v Strasbourgu 28.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Geodetska uprava) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. V delovno podroËje Geodetske uprave sodijo naloge

II. del III. del

S kljukico ( ¸ ) označi, ali so spodnje trditve pravilne (T-True), napačne (F-False), ali niso v besedilu (NT-Not in the text). Glej primer, ki je že rešen.

Evidence of the Brown Bear (Ursus arctos) tracking the ...

Vrisani poti evrazijskega risa (Lynx lynx) in rjavega medveda (Ursus arctos) na Snežniški planoti, južna Slovenija. Ekvidistanca med plastnicami znaša 10 m. Opažanja na točkah A, B, C in D so opisana v besedilu.

I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina pravilnika) S tem ...

Uredbe 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: tahograf) in izvajanje postopkov in nalog delavnice na zapisovalni opremi iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS(v nadaljnjem besedilu: digitalni tahograf).

www.ursjv.gov.si, e: gp.ursjv@gov.si elezna cesta 16, p.p ...

JV 5, 50/1 (1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del sistema vodenja pripraviti pisni dokument o svoji varnostni politiki (v nadaljnjem besedilu: varnostna politika), s katerim se zave e k zagotavljanju visoke stopnje sevalne in jedrske varnosti.

AVTORJI / AUTHORS

... statisti˛na znamenja ..... 4 statistical signs krajŠave in kratice, uporabljene v slovenskem besedilu ...