Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bilgisayarl

Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 2, Say› 1, 2006/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 2, Number 1, 2006 22 Araflt›rmalar/ Researches Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl› Tomografi Bulgular›n›n Karfl›laflt›r›lmas› Behzat Behzato¤lu, Edip Hatipo¤lu ...

Travmatik Asetabulum Krklarnda Bilgisayarl ...

216 Yeni Tp Dergisi 2010;27: 216-220 216 Orijinal makale Travmatik Asetabulum Krklarnda Bilgisayarl Tomografi Bulgular Ümit Yaşar AYAZ 1, Alper DİLLİ 2, Ö.

AIDS'te Pnömosistis Karini Pnömonisi: Hastanemizde Takip ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 4, Say› 2, 2008/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 4, Number 2, 2008 69 Araflt›rmalar/ Researches AIDS'te Pnömosistis Karini Pnömonisi: Hastanemizde Takip Edilmifl Olgular›n Bilgisayarl› Tomografi Bulgular› U¤ur Toprak, Sevinç Bostano¤lu ...

Fasciola hepatica infection: Clinical and computerized ...

No: 31 06530, Beysukent, Ankara, Turkey Phone: +90 312 225 11 95 • Fax: +90 312 311 09 94 E-mail: duyguyaks@yahoo. com Fasciola hepatica infection: Clinical and computerized tomographic findings of ten patients Fasciola hepatica infeksiyonu: On hastan›n klinik ve bilgisayarl› tomografi bulgular› ...

Early detection of pulmonary fungal infection by CT scan in ...

Bu deneyimimiz lösemili hastalarda pulmoner invasif enfeksiyonun ilk yak'nmas'n'n gö˙üs a˙r's' olabilecegine, düz grafiler normal olsa bile bu hastalarda bilgisayarl' tomo-grafinin erken yap'lmas' ile fungal enfeksiyonun erken tan' ve tedavi edilmesinin önemine dikkat cekmektedir.

An uncommon cause of acute abdomen - epiploic appendagitis ...

Primer tipi nadirdir fakat bilgisayarl› tomografi bulgular› spe sifiktir. Bu yaz›da, acil servise akut abdominal a¤r› ile gelen ve epiploik apandisit tan›s› konulan iki olgunun tomografi bulgu

06. Osteomyelite (Converted)-35

Olgumuzun PA akci¤ergrafisinde bilateral veperiferikinfiltrasyonlar, bilgisayarl›toraks tomografisinde herikiakci¤er para nkiminde peribronfliyalinterlobuler septal kal›nlaflmalarile noduler konsolidasyonlar, heriki üstlobdabelirgin ince duvarl› kaviter lezyonlar izlendi.

A True Aneurysm of the Profunda Femoris Artery: A Case Report ...

Cerrahi tedavi öncesi cerrahi ifllemin planlanmas›nda anjiyografi, bilgisayarl› tomografi, bilgisayarl› tomografik anjiyografi ve ultrasonografi kullan›lmaktad›r.

Postoperative Computed Tomography Assessment of Pedicle Screw ...

Turkish Neurosurgery 2010, Vol: 20, No: 4, 500-507 500 Postoperative Computed Tomography Assessment of Pedicle Screw Placement Accuracy Ameliyat Sonras› Çekilen Bilgisayarl› Tomografi Görüntülerinde Pedikül Vidalar›n›n Yerleflim Do¤rulu¤unun Belirlenmesi ABSTRACT AIM: Pedicle ...

Foreign Body within Sphenoid Sinus: Multidetector-row ...

Sfenoid Sinüs ‹çerisinde Yabanc› Cisim: Çoklu Detektörü Olan Bilgisayarl› Tomografide Görüntüleme