Sputtr.com | Alternative Search Engine

Binalar

Etkin Group of Companies is running activities in Russia ...

At e¤itim alan›, 500 kiflilik aç›k ve kapal› manej, At hastanesi, Karantina binas›, Doping kontrol merkezi, Teknik binalar, Havuzlar, Çevre düzenleme iflleri, Pist gece ayd›nlatmas›, Totalizatör sistemi, Canl› yay›n ekranlar›, Canl› yay›n sistemi, Skorbordlar, 40 atl›k gösteri pado ...

POUNDING OF ADJACENT RC BUILDINGS DURING SEISMIC LOADS

Olası bir depremde, aralarında herhangi bir boşluk olmayan bitişik binalar çarpışma riski taşırlar. Türkiye Deprem Yönetmeliğinde gerekli bina aralıkları belirlenmiş olmasına rağmen, yeterli aralığına sahip olmayan bitişik binalar halen inşa edilmektedir.

Fevral 2008-ci il

Al' Rza Da˙a-divara x*%rcl*%Q*%n milyonlar Dövl*%t orqanlar'na m*%xsus inzibati binalar'n t*%mir-tikintisi üçün büdc*%G*%n n*% q*%G*%r pul ayr'O'r ?

CE 490 Civil Engineering Design Project

Deprem Bolgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007 ▪ Structural Framing: The structural system for the building will consist of steel beam-column framing with simple

* N * AAT MÜHEND * SL *** ANAB * L * M DALI

Deprem sonrasõ kullanõmõ gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar a) Deprem sonrasõnda hemen kullanõlmasõ gerekli binalar (Hastaneler, dispanserler, sa*lõk ocaklarõ, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve di*er haberle*me tesisleri, ula*õm istasyonlarõ ve terminalleri, enerji üretim ve da ...

Uydu Görüntülerinden Deprem Sonrasõ Hasar Tespiti

* Simülasyonda hasarlõ arazi görüntüsü olu*turulurken, binalar tek tek incelenmemi*, bir mahalledeki binalar topluca ele alõnmõ*tõr. Binalarõn depreme olan dayanõklõlõklarõ az, çok ve orta olarak belirlenirken, bir mahalledeki tüm binalarõn aynõ özellikte oldu*u varsayõlmõ*tõr.

, Dr. Eray Yurtsever , Prof. Dr. Günay Güngör

mi binalar, al›¾veri¾ merkezleri gibi kapal› yerlerde ge çirmektedirler. Bu ortamda bulunanlar gerek binalar›n yap›s› gerekse üretim biçimi, ya¾am al›¾kanl›klar› ve

"Mühendislik Çözümleri"

Sarkuysan Sar Makina İdari Binası Sarkuysan Sar Makina Administration Building ERSA Mühendislik Müşavirlik Proje Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İDARİ VE TİCARİ BİNALAR İstanbul - Pendik - Çayırova ve Gebze' deki tesislerinde bakır tel ve kablo sanayiine tamamlıyıcı özel makineler üreten ...

Zengin mozaik koleksiyonuyla Hatay Müzesi

yap›lan binalar›n tabanlar›n› mozaikle süsleme bir adetti. Dünyan›n en ünlü sanatkarlar› burada toplanm›fl ve birbirinden güzel flaheserler vermifllerdir.

Akıllı Cepheler

Yine, binalar, uluslararası tarzın amaçlandığı, dünyanın her yerinde görülebilen iklimlendirilmiĢ kapalı kutular haline gelmiĢtir.Tasarımcılar, 1972 yılınki enerji krizinden sonra, evrensel ve kapalı muhafazalar yerine, konumlarına, bölgelerine ve koĢullarına göre binalar ...