Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bizneseve

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË ...

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË HAPËSIRËN BREGDETARE "LLOGARA-PALASË-DHËRMI" N. PANO; S. THODHORJANI; R. KONOMI A.FRASHERI, K.JORGJI; P. PANO Abstract The coasting area: "Llogora-Palase-Dhermi, represent one of the most beautiful and interesting zones of the Ionian ...

Agro-business, Drinks, and Microfinance Fair - AGROKOS 2008

Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini i shoqëruar edhe nga drejtori i CEO-së Bekim Xhafa që është edhe organizator i panairit kanë vizituar stendat e pjesëmarrësve në panair.

FLETË INFORMACION PËR SHTETIN E KOSOVËS

• Ri-regjistrimi i bizneseve të regjistruara si ato të përkohshme; • Regjistrimi i Emrit të Tregtisë të cilat mund të përdoren nga cilido lloj i biznesit;

Ta bejme biznesin te funksionoje per te varferit

Te drejtat e prones se bizneseve mund te mbrohen shpesh duke siguruar kanale alternative per te zgjidhur mosmarreveshje me bizneset, klientet, furnitoret dhe zyrtaret qeveritare.

Republika e Kosovës

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada-Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo /Trgovine i Industrije-Ministry of Trade and Industry K6 Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova ...

KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH

KËRKESË PËR REGJISTRIM NË TVSH [5] Qëllimi i regjistrimit (ju lutem vendos një "X"): [6] Qarkullimi në 12 muajt e fundit: [8] A keni nevojë për vizitë edukative? [9]

Vërejtje: Mendimet e shprehura në këtë raport janë të ...

Lista e bizneseve të cilat ngarkohen me taksën komunale është shumë e vogël në krahasim me numrin e bizneseve të cilat regjistrohen apo operojnë.

RREGULLORE MBI MARRËDHËNIEN E PUNËS

2/23 E hartuar në harmoni me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/27 "Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë" , "Kontratën e Përgjithshme Kolektive" , "Kushtet Standarde të Punësimit" dhe Statutin e Kompanisë, Bordi i Drejtorëve i Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal "Hidrodrini" SH.A ...

Rregullorja e përgjithshme e punës

Rregullorja e përgjithshme e punës Kosovafly Postfach 2452 * CH-1203 Genève Firmennummer: CH-1. Juridiksioni i kushteve të përgjithshme të biznesit Të gjitha shërbimet e Kosovafly (më tutje e qualtur "KF") pasojnë vetëm në bazë të kushteve të përgjithshme të biznesit ...

Kosovo National Conference on Corporate Social Responsibility

Main drivers for the spreading of CSR, according to businesses Udhёheqёsit kryesortё zgjerimittё PKSHsё, sipas bizneseve. Reasons why companies do not engage in CSR Arsyetpsekompanit ...