Sputtr.com | Alternative Search Engine

Blokatori

Summary - Aleksandar Knežević

vedilol te visokoselektivni beta-1-blokatori: bisoprolol i nebivo lol pri čemu nebivolol djeluje vazodilatatorno, ali ne preko al fa-receptora kao karvedilol, već oslobađanjem dušičnog oksi

Beta receptor blocker and erectile function: nebivolol ...

Pored vazodilatacije, NO ima antiagregacijsko djelo-vanje, smanjuje proliferaciju glatkih miπiÊnih stanica i mi-StruËni rad UDK 616.12=163.42=111 Professional article SAÆETAK: Blokatori beta receptora (BB) predstavljaju vaæn u skupinu lijekova glede ...

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Usprkos nedostatku dokaza o prognostiËkoj dobrobiti, veÊina pacijenata je bila lijeËena beta-blokatori-ma i ACE inhibitorima/AT 1 antagonistima.

Ranolazine: a new possibility and a new mechanism in the ...

U racional-noj primjeni slijede blokatori kalcijevih kanala, najËeπÊe iz dihidropiridinske skupine te verapamil, poglavito kada po-stoji kontraindikacija za uporabu beta-blokatora ili njima nije moguÊa uËinkovita kontrola anginoznih smetnji.

DIJAGNOSTIČKO - TERAPIJSKI VODIČ ZA ARTERIJSKU HIPERTENZIJU ...

Alfa blokatori Alfa blokatori ne spadaju više u lijekove prvog reda (Tabela 9). Tabela 9. Blokatori α receptora Lijek Dužina djelovanja (h) Doza (mg) Prazosin 4-6 1-20 Terazosin >18 1-20 Doksazosin 18-36 1-16 Urapidil 6-8 30-180 Primjenjuju se pogotovo kod pacijenata koji pored hipertenzije imaju i hipertrofiju ...

Preporuke za učestvovanje u rekreativnoj fizičkoj ...

Beta blokatori i dalje ostaju glavna terapija, ali oni nisu zamena za preporuke koje se odnose na učestvovanju u sportu. Preporuke koje se odnose na rekreativnu aktivnost treba da procene prednosti fizičke aktivnosti (uključujući psihološku dobrobit i samopouzdanje) nasuprot riziku od učestvovanja ...

Preporuke za učestvovanje u rekreativnoj fizičkoj ...

Stoga se kod pacijenata sa ponavljanim PSVT, uprkos upotrebi lekova za odr avanje kao što su beta blokatori ili kalcijumski antagonisti, treba razmotriti ablacija kao definitivni tretman.

NOR dopamin 5HT ACh

11 Ostale indikacije: • Glaukom • Tireotoksikoza • Anksioznost • Profilaksa migrene • Benigniesencijalni tremor • Portalna hipertenzija • Feohromocitom • Odvikavanje od alkoholizma KORONARNA (ISHEMIJSKA) BOLEST SRCA β blokatori se primenjuju profilaktičkiu cilju smanjivanja jačine i učestalosti ...

Preporuke za prevenciju ishemijske bolesti srca

Beta blokatori 6.5.3 Diuretici 6.5.4. ACE inhibitori 6.5.5. Blokatori receptora angiotenzina II 6.5.6. Antagonisti jona kalcijuma 6.5.7. Alfa - 1 blokatori 6.5.8.

HIPERTENZIJA

- Furosemid i ostali diuretici Henleove petlje nisu lijekovi izbora u terapiji blage i umjerene hipertenzije kako se to pogrešno praktikuje. BETA BLOKATORI - Beta blokatori su slični, ako ne i slabiji od tiazida u prevenciji koronarnih komplikacija.