Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolest

Pagetova*bolest*kostiju:*prikaz*slučaja* Paget's Disease of ...

www.ascro.hr 125 Acta Stomatol Croat. 2011;45(2):125-130. PRIKAZ SLU»AJA CASE REPORT Rashmi Venkatesh 1, Revan Kumar Joshi 2, Sushmini Ballal 3 Pagetova*bolest*kostiju:*prikaz*slučaja* Paget's Disease of the Bone: a Clinical Report ACTA STOMATOLOGICA CROATICA www.ascro.hr Zaprimljen: 1 ...

Parkinsonove bolesti

Činjenice o Parkinsonu •*Parkinsonova bolest je jedno od najčešćih oboljenja mozga u Australiji. •*Svakog dana se dijagnosticira 25 osoba. •*Bolest je učestalija kod osoba starijih od 60 godina, ali se može javiti kod odraslih osoba bilo koje dobi.

Anemija zloćudne bolesti - smjernice liječenja Anemia in ...

Prisutnost anemije kod maligno oboljelih negati vno utječe na sve fi ziološke sustave i njihove funkcije, a naročito na središnji ivčani, kardiorespiratorni sustav te na bubre nu funkciju, stoga se ovi bolesnici osjećaju znatno lošije nego što bi to uzrokovala sama osnovna bolest, a ...

Plućne manifestacije kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Reumatoidni artritis bio je prisutan kod 22, sistemski eritemski lupus kod šest, Sjögrenov sin-drom i mešovita sistemska bolest vezivnog tkiva kod pet, si-stemska skleroza kod četiri, vaskulitisni sindromi kod tri i dermatopolimiozi tis kod dva bolesnika.

Sve o perifernoj arterijskoj bolesti

Sve o perifernoj arterijskoj bolesti Toolkit No. 22 Brošura br. 22 What is peripheral arterial disease? Šta je periferna arterijska bolest? Peripheral (puh-RIF-uh-rul) arterial (ar-TEER-ree-ul) disease, also called PAD, occurs when blood vessels in the legs are narrowed or blocked by fatty ...

Legionarska bolest: praktični pristup dijagnostici i liječenju

MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 1, 107 - 113 107 Legionarska bolest: praktični pristup dijagnostici i liječenju Legionnaires' Disease: A Practical Approach to Diagnostics and Treatment Ilija Kuzman, Ivan Puljiz Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" 10000 Zagreb, Mirogojska c. 8 ...

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Kardijalni uzroci: akutni infarkt miokarda, valvu-larna srčana bolest, miokarditisi, bolesti perikarda, srčana kontuzija, bradikardija (doprinos neurovegetativnog si-stema -uticaj vagusa), tahikardija (doprinos neurovegeta-tivnog sistema visok nivo kateholamina); 2.

Faktori rizika od koronarne bolesti srca i aktuelni ...

Ključne reči: dijabetes melitus; hiperglikemija; dijagnoza; faktori rizika; koronarna bolest; pušenje; gojaznost; hipertenzija. Abstract Background/Aim.

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

ropsiholo{ki deficiti korikalne (Alzheimerova bolest) i me{ovite kortiko-subkortikalne demencije (demencija sa Lewy-jevim telima) neminovno imaju me|usobna

REKANALIZACIJA SUSUŽŽENIHENIH KORONARNIH ARTERIJA Šta je ...

bolest?bolest? To je suženje koronarnih arterija koje sprečava adekvatnu vaskularizaciju srčanog mišića. Obično je uzrokovano aterosklerozom i može progredirati