Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolezen

(Microsoft Word - SLADKORNA BOLEZEN IN MO\216GANSKA KAP.doc)

(Microsoft Word - SLADKORNA BOLEZEN IN MO\216GANSKA KAP.doc) ***** ***** ***** ***** ** ***** *****!***** ***** 010/*20**.0"/-'/3*"-'.*4/3**5%0'3****0/**** 1 ...

Sladkorna bolezen in kirurški poseg pg

15.12.2010 1 Sladkorna bolezen in kirurški poseg pg Doc.dr.Vilma Urbančič, dr.med. UKC Ljubljana -KO EDBP, Diabetološki oddelek 1.12.2010 10. Podiplomski tečaj iz hospitalne diabetologije Ljubljana, 24.11. -2.12.2010 Noordzij PG et al, European Journal of Endocrinology (2007) 156 137-142

C`SROdO\XS*hO* bcRS\bS*

9 85EH4E *&$$+ @ 87<6<AF>< * @8F8›A<> C`SROdO\XS*hO* bcRS\bS* >`]\W·\O*]Pab`cYbWd\O*^ZXc·\O* P]ZShS\**>BC5* <hdZS‚SY >`]\W·\O*]Pab`cYbWd\O*^ZXc·\O*P]ZShS\*XS*P]ZShS\aY]*abO\XS *hO* YObS`SUO*XS*h\O·WZS\* h[O\X‹O\*^`Sb]Y*h`OYO*d*RWVOZ\WV*^]bSV *YW*\W*^]daS[*`SdS`hWPWZ S\"*M[O\X‹O\XS ...

Na podlagi sedmega odstavka 15

PRILOGA 10: SEZNAM BOLEZNI - OBVEŠČANJE 12. ČLEN (obvezno prijavljive bolezni brez bivše liste A OIE) ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1.

Uradni list RS - 81/2007, Uredbeni del

Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 7. 9. 2007 / Stran 11107 PRILOGA 2 OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1. slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2.

Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih ssladkorno ...

Bolezen se pojavi navadno po {tiridesetem letu starosti (1). Sladkorna bolezen in stanje ustne votline Sladkorna bolezen in stanje ustne votline Med prvimi znaki sladkorne bolezni so spremembe vustni votlini.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

65 ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI KRITI^NO BOLNIH GASTROENTEROLO[KIH BOLNIKIH Zvonko Borov{ak Klju~ne besede: sveža zmrznjena plazma, humani albumin, antirombin III, kritična bolezen, gastroenterološka bolezen Izvle~ek.

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Astma je kroni~na vnetna bolezen dihal. Protivnetno zdravljenje zinhalacijskimi glukokortikosteroidi velja za najbolj u~inkovito zdravljenje zmerne in hude kroni~ne astme pri odraslih in otrocih.

BLIGHT AND INK DISEASE AS CONSTRAINT FACTORS IN CHESTNUT ...

Y Sloveniji, na Madiarskem in Slovaikem se je bolezen raziirila iele pred kratkim. Na mnogih izmed pregledanih ploskev so bila prisotna ozdravljena rakasta drevesa in hipovirulentni sevi parazita, iemur smo pripisali zmanjian obseg poikodb.

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

I-5 Pregledni prispevek/Review article GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS Martina Ribič-Pucelj Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana Izvleček Izhodišča Endometrioza ni enotna bolezen, temveč obstajajo ...