Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolnicu

Zaraza virusom humane imunodeficijencije i tuberkuloza ...

Tre}eg dana po primitku bolesnik je premje{ten u Klini~ku bolnicu Dubrava, gdje je operiran. Odstranjen je dio terminalnog ileuma i u~inje-na desna hemikolektomija sa ileotransverzalnom ter-minoterminalnom anastomozom i jejunostomijom.

Značaj pravilnog inicijalnog lečenja srednje teških i ...

Od toga zavisi da li povređeni treba da se uputi u bolnicu i koji postupci u lečenju treba da se preduzmu. Povređene regije treba da se pokriju čistim čaršavom ili najbolje takozvanim prvim zavojem za opekotine.

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

Šestog su se dana razvili ulkusi prekriveni krastama s eritema-toznim rubom na desnoj strani donje usne te edemi gornje usne i jezika (Slika 2A i 2B). Sedmog dana vidljiv je bio periorbitalni edem (Slika 3.) te je paci-jent upućen dermatologu i primljen u bolnicu.

If you use tablets:

Mo ete uzeti do 3 tablete u 15 minuta. 5. ako još uvijek imate bol, pozovite 911 (hitnu pomoć) . Nemojte sami sebe voziti u bolnicu jer mo da imate srčani udar.

Velika aneurizma safenskog venskog grafta kao atipična ...

Prikazan je 72-godišnji bolesnik sa povoljnim tokom lečenja koji je primljen u bolnicu zbog atipičnih bolova u grudima, koji su se pojačavali pri le anju na levoj strani.

Heart Attack - Bosnian

Sjedite ili lezite dok ne stigne služba hitne pomoći. Nemojte sami sebe voziti u bolnicu ili odgađati tako što ćete nazvati svog ljekara.

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI U ...

Mortalitet je oko 30% od čega polovina pacijenata umire pre prijema u bolnicu. Tokom poslednje dve decenije mortalitet se kod bolnički lečenih pacijenata smanjio za oko 30%.

ENGLESKO - SRPSKI RE NIK ZATVORSKE TERMINOLOGIJE

Šaljemo vas u bolnicu We will have to give you a closer examination. Mora emo vas detaljno pregledati Pains/symptom Bolovi, Simptomi bolesti I have a headache / I suffer from

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

Po prijamu u bolnicu bolesnica se agitirala, te je intenzivno liječena četiri dana. Laboratorijski nalazi bili su u referentnim vrijed-nostima; tjelesna težina 56 kg.

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

Mortalitet od akutnog infarkta miokarda (AIM) je oko 30%, a više od jedne polovine tih bolesnika umre prije dolaska u bolnicu. Mada je u zadnjih dvadesetak godina intrahospitalni mor-talitet reduciran za 30%, 1 na 20 bolesnika koji su preživjeli AIM umre unutar prve godine.