Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolnikov

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

70% bolnikov v I. stadiju bolezni(6, 7). Pri ve~ini ga odkrijejo v napredovalih stadijih. Ve~ kot 80% bolnikov ima razli~ne oblike nedrob noceli~nega, ostali pa obi~ajno napovedno

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

Ve bolnikov je bilo sprejetih v ambu-lantno zdravljenje na delavnike, v bolniönico pa na dela prost dan. V ambulantno obrav-navo je bilo sprejetih ve bolnikov iz Ljubljane in bliûnje okolice, v bolniönico pa ve iz oddaljenih krajev.

2009 Grants & Donations to Institutions and Payments to ...

... for their educational meeting in Koper Financial Support Slovenia EUR 500 Apr-09 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (Association of lun g and allergic patients) Patient OrganizationDonation for patient education Financial Support Slovenia EUR 250 Mar-09 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov ...

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Študija je zajela 6.997 bolnikov: Ni statistično pomembne razlike med skupinami bolnikov, ki so dobili albumin ali fiziološko raztopino, v ležalni dobi, v času trajanja dialize, številu prizadetih organov in umrljivosti.

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

Z izjemo sladkornih bolnikov, bolnik s polinevropatijo po-trebuje nevrološko obravnavo, v sklo-pu katere bo nevrolog bolnika napo-til tudi na elektrodiagnostično preiska-vo (predvsem meritve prevajanja po perifernem živčevju).

VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ...

Neodvisne spremenljivke Število Klinični izid Vrednosti P bolnikov Clinical outcome P-values Independent variables Number of Ozdravljen ali izboljšanEnak ali poslabšan Bivariatni test Multivariatni test patients Cured or improved Same or worsened Bivariate test Multivariate test Spol (moški/ženske) Gender (male ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Vendemskem podro~ju Afrike se razvije Burkittov limfom pri manj kot 1% oku`enih bolnikov zEpstein-Barrovim virusom (2). MED RAZGL 1998; 37 382

Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek

uporabljenih pri obravnavi bolnikov z demenco. Danes igrajo novejıe metode analize likvorja pomembno vlogo pri diferencialno diagnostiŁni obravnavi Alzheimerjeve bolezni in hitro napredujoŁih demenc.

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Več kot 80,0 % bolnikov z rakom debelega črevesa in 70,0 % bolnikov z rakom danke je odkritih v napredovali obliki. RDČD v zgodnjih stadijih ne povzroča značilnih simptomov in kliničnih znakov po katerih bi ga prepoznali.

SLOVENSKI KONGRES FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE ...

PROGRAM KONGRESA / PROGRAMME PROGRAM KONGRESA / PROGRAMME 16.18 - 16.30 Ocena funkcionalnega stanja bolnikov po po{kodbi rame (B. Sedej, N. Kos) Functional outcomes after shoulder trauma (B. Sedej, N. Kos) 16.30 - 16.42 Prevod in preverjanje kratkega testa zdravja (SF-36) v Sloveniji (D. Marn Vukadinovi}) ...