Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolovima

Yersinia enterocolitica kao uzro~nik enterokolitisa u ...

Cilj rada Cilj ovog rada bio je upozoriti da se u bolesnika, poseb-no djece, s abdominalnim limfadenitisom i akutnim ente-rokolitisom, pra}enim jakim bolovima u trbuhu, kada kli-ni~ka slika mo`e imitirati akutni apendicitis, treba diferen-cijalno dijagnosti~ki misliti na Yersiniu enterocoliticu kao ...

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

Prikaz bolesnika Dvadesetdvogodi{nji elektri~ar iz Posu{ja, Bosna i Hercegovina, premje{ten je u Kliniku za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}« iz Klinike za traumatologiju u Za-grebu radi razja{njenja etiologije rekuriraju}eg intermi-tentnog febriliteta pra}enog bolovima u lumbalnom dijelu ...

EPIDEMIJSKA PLEURODINIJA - MOGU]I IMITATOR KORONARNE BOLESTI

Epidemijska pleurodinija je sklona recidivima, tako da bolest mo`e imati SA@ETAK Epidemijska pleurodinija je enterovirusna bolest koja se, uz povi{enu telesnu temperaturu, manifestuje bolovima u predelu grudnog ko{a ili gornjeg abdomena.

Primary carcinoid of the ovary

Prikaz bolesnika Bolesnica, stara 49 godina, primljena je u Institut za en-dokrinologiju i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije u Beogradu sa dijarejom i bolovima u abdomenu kao domi-nantnim simptomima, i zbog sumnje na recidiv neuroendo-krinog tumora.

CEREBELOVERMALNA ATROFIJA KOD TRIGEMINALNE NEURALGIJE

Eksperimentalnu (osnovnu) grupu čini 20 ispitanika sa trigeminalnom neuralgijom, a kontrolnu 20 sa neneuralgičnim bolovima lica i pojedinim oblicima glavobolja.

Pagetova*bolest*kostiju:*prikaz*slučaja* Paget's Disease of ...

Pacijenti s bolovima prouzročenima Pagetovom bolešću obično ističu da su neprekidni i pojačavaju se tije-kom noći. Mogu nastati i različita izobličenja, uključujući ki-fozu, skraćene ili zakrivljene udove, lavlje lice, izbočenje čela, abnormalnosti zuba poput prostora između njih što ...

CLINICAL MANIFESTATIONS OF BRACHIAL NEURALGIA KLINIČKE ...

Key words: brachial neuralgia, clinical manifestation Sažetak: Brahijalna neuralgija je redak poremećaj koji zahvata brahijalni pleksus a karakteriše se jakim, žarećim bolovima u ramenima i gornjem delu ruke, koji bude pacijente i praćeni su slabošću u gornjem delu ruke.

Dijagnostika i lečenje primarne amiloidoze

Prikazali smo 51-godišnju boles-nicu sa prethodnom dvogodišnjom istorijom zamora pri naporu, otokom lica, trbuha i nogu, bolovima u kostima i opstipacijom.

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: THREE CASE REPORTS

bolovima u kostima i ~estim opstipacijama. Zbog sumnje na PHPT provedena su laboratorijska ispitivanja: PTH, serumski kalcijum, neorganski fosfor

Oblici ispoljavanja gripa

Kliničke karakteristike sezonskog/gripa •Inkubacioni period traje 2 dana (opseg 1-4) •Te ina kliničke slike zavisi od prethodnog iskustva pacijenta sa prethodnim varijantama virusa •Iznenadna pojava febrilnosti (iznad 38 o C), praćena bolovima u mišićima i zglobovima, suvim kašljem i simptomima ...