Sputtr.com | Alternative Search Engine

Boravio

Zahtjev za izdavanje vize

... expiration date and issuing country Djeca upisana u pasoš roditelja Children registered in parent's passport Dr ava, mjesto i adresa prebivališta Country, city and address of residence Zanimanje i gde je zaposlen-a Occupation and name of employer Nacionalnost Nationality Da li je, kada i gde boravio-la u ...

UGOVOR O STUDIRANJU

— Study Agreement 2010/11. 3 broj bodova sa visokoškolske ustanove na kojoj je boravio. Član 11 Status studenta prestaje: a) završetkom studijskog programa i dobijanjem stepena za koji se student školuje; b) ispisom iz visokoškolske ustanove prije završetka studija; c) kada student ne upiše narednu ...

Influence of lasting diabetes and nonadjustable glycosylated ...

... dobnim sku-pinama: u dobnoj grupi 0-19 zabilježen je jedan pacijent (1,4%); u dobnoj grupi 20-29 zabilježe-no je šest pacijenata (8,45%); a u dobnim grupa-ma 30-39, 40-49 i 50 i više godina, zabilježeno je 22 (30,99%), 31 (43,66%), odnosno 11 (15,49%) pacijenata. Najveći broj pacijenata boravio je u ...

EKONOMIJA PRIRODNIH RESURSA I IVOTNE SREDINE

Na kraju svakog od pet poglavlja, nalazi se spisak korišćene literature, sa ciljem da se čitaocu omogući dublji prodor u problematiku. Ideja za ovu knjigu rodila se za vreme mog rada na Central European University (CEU) u Budimpešti, gde sam boravio kao 7

USMENA PRIOP∆ENJA ORAL PRESENTATIONS

U svrhu usavrπavanja na podruËju profesionalnih dermatoza boravio je Prof. Jakac 1957. godine i 1958. godina na Dermatoloπkoj klinici u Dortmundu.

Valvazor, Samostan Sv. Petar, bakropis, XVII. st. / Valvazor ...

Petru u Šumi boravio mađarski kralj Salomon nakon što je u dinastičkim borbama zbačen s prijestolja. Kasnije je prešao u samostan Sv. Miho-vila na Brijegu, kod Pule, gdje je umro 1089.

UGOVOR O STUDIRANJU

— Study Agreement 2011/12. 3 U skladu sa bilaterarnim ugovorom studentu se priznaje ostvareni broj bodova sa visokoškolske ustanove na kojoj je boravio.

PROJEKTI DIGITALNE ZA[TITE NACIONALNE BIBLIOTEKE ^E[KE REPUBLIKE

... do{ao je na ideju da stvori multimedijalno izdawe „Kwige sudweg dana" Engleske na kraju 20. veka, po uzoru na 900 godina star original, prvi sveobuhvatni popis sred-GLAS BIBLIOTEKE 15/2008. 5 MRE@A ——————————————— 1 Autor je tokom novembra 2008. godine boravio na stru~nom ...

Univerziteta Crne Gore

Uz podršku Alexander von Humboldtove fondacije, Stanković je u periodu 1997/98 i 1999 boravio na Rurskom Univerzitetu u Bochumu, u Njemačkoj.

Akademik Julijan Tamaš

Predavao je i studijski boravio u dužim periodima na univerzitetima u Užgorodu, Lavovu, Ternopolju, Kijevu, Prešovu, Filadelfiji, Torontu, Čikagu i Beogradu.