Sputtr.com | Alternative Search Engine

Botrovali

THE MINERALOGICAL STUDy ON THE CUEVA DE LAS VELAS (NAICA, MExICO ...

od geneze ostali jam na tem nivoju (-290), saj so ji botrovali različni speleogenetski me anizmi, kot npr. termalna korozija, neravnotežje sistema sadra/an idrit ...

PRIZNANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST

so bili tisti razlogi, ki so botrovali razvoju nagrad za kakovost v drugi polovici prejšnjega stoletja. Prva je bila podeljena Demingova nagrada leta 1951 na Japonskem ...

Institucije za varovanje lovekovih pravic v Evropi – klju ni ...

Cilj naloge je predstavitev ključnih institucij za varovanje človekovih pravic v Evropi ter osnovnih dokumentov, ki so botrovali nastanku le-teh ter predstaviti njihovo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

bo, kateri vidiki so botrovali za njun nastanek. Cilj bo najti ključne povezave med njima. Predvsem bom skušala najti primerjalne smernice obeh ustav zlasti v poglavju ...

UNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Blaž Hostnik SISTEM ZA RA Č ...

natan čnih cilindrov in tako botrovali nastanku industrijske revolucije. Danes predstavljajo osnovo naše industrije in so posredno ali neposredno uporabljeni v

CELOVITO IZBOLJŠEVANJE JAVNE UPRAVE

Vsi navedeni vidiki so že pred okvirno dvajsetimi leti botrovali nastanku, širjenju, uporabi in izboljšavam evropskega modela odlicnosti EFQM.

UNIVERZA V LJUBLJANI

dosedanjo ureditev pisarniškega poslovanja ter razloge, ki so botrovali takšni ureditvi. V drugem delu je opredeljena informacijska podpora pisarniškemu poslovanju ter ...

VETRNE ELEKTRARNE - NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI

To je bil eden od dejavnikov, ki so botrovali razpadu UCTE sistema septembra 2006 na 3 lo čene dele. Porabniki sicer tega niso ob čutili, vendar ni veliko

PODATKI O DIPLOMSKI NALOGI - Ime in priimek : Aleksandra Ilić

Navajali so tudi različne razloge, ki so botrovali tej odločitvi. Nadalje so mi pojasnjevali razmerja, skozi katera so doživljali in še doživljajo drug ...

Jaka Repič: »Po sledovih korenin«: Transnacionalne migracije ...

politične razloge, ki so botrovali različnim valovom emigracije, bralcu približa delovanje slovenskih skupnosti v državi, ki jih je sprejela, interpretira ...