Sputtr.com | Alternative Search Engine

Botuara

DE TAJ E DETALJI

... Vlera Kastrati, Rexhep Krasniqi, Sven Lindholm, Nderim Pasuli, Ivana Petrovic, Gëzim Rexha, Halide Sadiku, Mevlyde Salihu, Andrej Sever, Mustafa Skenderi, Slavica Staletovic, Armend Tahirsylaj, Irfan Ukshini, Bernard Vrban Shënim: Pikëpamjet e paraqitura apo prezantimi i materialeve të botuara nuk ...

Gjendja e studimeve albanologjike dhe perspektiva e tyre

Authors should be notified on the status of the manuscript within a 3-4 months period. The entire process will be electronically documented. PËRMBAJTJA E VËLLIMEVE TE BOTUARA DERI TANI CONTENT OF VOLUMES PUBLISHED SO FAR

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Nr.93 2005 8 dhjetor P Ë R M B A J T J A Faqe Ligj nr.9439 datë 11.11.2005 Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për një grant deri në 16 000 ...

PRMBAJTJA E VLLIMEVE TE BOTUARA DERI TANI

PËRMBAJTJA E VËLLIMEVE TE BOTUARA DERI TANI CONTENT OF VOLUMES PUBLISHED SO FAR Vëllimi I / Volume I , 2008, Nr 1 Gjendja e studimeve albanologjike dhe perspektiva e tyre Begzad Baliu Studimet albanologjike në Maqedoni dhe perspektiva e tyre Zeqirja Neziri Gjendja dhe perspektiva e ...

LIGJET E BOTUARA NË GAZETËN ZYRTARE / VITI: 2006/ 2007/2008 ...

8 147 Ligji për Shoqëritë Tregtare 02/L-123 27.09.2007 2008/26 17.05.2008 39 01.10.2008 148 Ligji për plotsi-ndryshim 2003/4 për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik 02/L-115 21.06.2007 2008/21 06.05.2008 40 15.10.2008 149 Ligji për parandalimin e sëmundjeve ngjitës 02/L-109 ...

TRIUMFI SHQIPTAR - TRIUMFI SHQIPTAR

shqiptar” jep gjithashtu një pasqyrë të disa nga veprat e botuara nga autorët tanë, apo disa zhvillime letrare te ne, promovime veprash, botime etj, nën titul

FAKULTETI I HISTORISE DHE I FILOLOGJISE - Veprimtarinë ...

Libra, revista dhe punime shkencore te botuara . 1. Artan Fuga, (Sistemet e informimit publik ne shoqerite Monolog totalitare), Shtepia botuese "Dudaj", Tiranë 2010, 262 fq.

NJOFTIM

... nr.1, date 10.01.2007 të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik (të ndryshuar)"" ka hartuar dokumentet standade për procedurën e prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, të cilat do t'i gjeni të botuara në faqen ...

Gjykata Supreme e koSovëS Buletini i praktikës Gjyqësore

Ky vëllim, ndonëse ka përfituar shumë nga përvoja e botimeve të mëparshme të botuara nga QJK, është një përpjekje e parë, e cila duhet me siguri edhe të përmirësohet duke marrë në konsideratë dy pika të domosdoshme • të nxjerrë në pah diversitetin dhe pasurinë e praktikës ...

fëmijë

Detajet e principeve themelore të udhërrëfyesve mund të gjenden në dokumentet e rishqyrtimit teknik, të botuara nga OBSh-ja dhe në dokumentet përcjellëse.