Sputtr.com | Alternative Search Engine

Boyunca

XIX. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI KARADENIZINDE EKONOMI

Uluslararası Sosyal Ara * tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/7 Spring 2009 XIX. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI KARADENIZINDE EKONOMI THE ECONOMY OF THE OTTOMAN BLACK SEA IN THE XIX TH CENTURY Mehmet Yavuz ERLER * Özet Osmanlı Karadeniz kentlerinde ula*ımın ...

Spätling L, Spätling G. - Gebelikte magnezyum takviyesinin ...

Gebelikte magnezyum takviyesinin etkileri, gebelik boyunca 16 hafta ya da daha az süre oral yolla her gün 15mmol magnezyum-aspartat-hidroklorid ya da plasebo yerine aspartik asit verilen 568 bayan üzerinde çalışıldı.

WARP TENSION DISTRIBUTION OVER THE WARP WIDTH AND ITS EFFECT ...

Bu makalede, bezayağı dokuma kumaşlarda çözgü genişliği boyunca çözgü gerginlik dağılımının kumaş eni boyunca kumaşın kopma mukavemeti dağılımına etkisi araştırılmaktadır.

INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELÝ 2007'ye üç gün ...

INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELÝ 2007'ye üç gün boyunca 11 ayrý meslek grubundan yurtiçi ve yurtdýþýndan toplam 650 araþtýrmacý katýlacaktýr.

Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish

Toplam 400 adet pinter tesadüfi olarak seçilen kıyı hattı boyunca 3 m aralıklarla atılmış ve 7 ay boyunca kontrol edilmiştir. Araştırma periyodu boyunca yemli ve yemsiz pinterler ile yakalanan kerevit miktarlarında belirgin bir artışın olduğu gözlenmiştir.

YAPI˘TIRMA BAˆLANTILARININ DAYANIMI ÜZER¯NE KÜRLE˘ME ...

Bu yüzden bu çal'˙mada, esnek ve bas'nç hassasiyetli bir yap'˙W'U'F' ile birle˙tirilmi˙ tek tesirli bindirme ba˜lant'lar'Q'n yük ta˙'ma kapasitelerinin kürle˙me boyunca uygulanan bas'nçla de˜L˙imi deneysel olarak incelendi ve sonuçlar Sonlu Eleman Analizlerinden (SEA) elde edilenlerle ...

Downstream changes in bed material size and shape ...

Downstream changes in bed material size and shape characteristics in a small upland stream: Cwm Treweryn, in South Wales DaÛlÝk bir bšlgede, kÝsa bir akarsu mecrasÝ boyunca yatak malzemesi yŸkŸnŸn ßekil ve boyut šzelliklerinin deÛißimi: Cwm Treweryn Nehri, GŸney Galler Tuncer DEMÜR ...

(Microsoft Word - GL\335OBLASTOMA MULT\335FORMEDE.doc)

Klinik çalõ*malarõmõzda bilgi ve deneyimlerinden yararlandõ*õm, Radyasyon Onkolojisi Klinik *ef Yardõmcõlarõmõz Dr.Öznur Aksakal'a ve Dr.H.Orhan Kõzõlkaya 'ya; Tezimin de*erlendirilmesindeki katkõlarõ ve deste*i için, ba*asistanõmõz Dr.Didem Karaçetin 'e; Asistanlõk e*itimim boyunca ...

Welcome Address of Conference Co-President

Thalassemia sendromlari özellikle Italya, Yunanistan, Kibris ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde olmak üzere Orta Dogu'dan, Uzak Doguya kadar uzanan bir kusak boyunca yüksek oranda bulunmaktadır.

Beypazarı (Ankara) granitinin jeolojisi, mineralojisi ve ...

Sonraki evrelerde bu çatlaklar boyunca kalınlıkları 10cm-6m ve uzunlukları 10m-350m arasında değişen KD-GB ve KB-GD gidişli aplit ve pegmatit daykları oluşmuştur.