Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bozukluklar

Atakl›k ve Ruhsal Bozukluklar

46 Atakl›k ve Ruhsal Bozukluklar Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Sema Gülen YILDIRIM 2, Dr. Erol GÖKA 3 1 Uzm., 2 Araş. Gör., 3 Doç., Ankara Numune Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi 1.

Alkol Kullan›m Bozukluklar›nda Tarama Testleri ve ...

3 Alkol Kullan›m Bozukluklar›nda Tarama Testleri ve Laboratuvar Belirteçlerinin Tan›sal Etkinliği Dr. Selami GÜL 1, Dr. Y›ld›z AKVARDAR 2, Dr. Gültekin TAŞ 3, Dr. P›nar TUNCEL 4 1 Uzm., İzmir Suat Seren Göğüs Hastal›klar› ve Cerrahisi Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi ...

YEME BOZUKLUKLARI

Yeni Symposium 39 (2): 95-99, 2001 — 95 — YEME BOZUKLUKLARI Dr. Nefle KOCABAfiO⁄LU ÖZET Amaç: Bu yaz›, yeme bozukluklar›n› konusunu derlemeyi amaçlam›flt›r.

Karaci er sirozunda hemostatik bozukluklar Hemostatic ...

Dicle Tõp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayõ: 2 - 127 - ÖZET Hemostatik bozukluklar, karaci!er hastalõklarõnda sõk görülebilmekte ve bazen ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

The Comorbidities Accompanied by Restless Leg Syndrome ...

Huzursuz Bacak Sendromuna Eşlik Eden Komorbiditeler: Anksiyete ve Depresif Bozukluklar İlk Sırada

Erken Boflalmas› Olan Heteroseksüel Erkeklerde Eksen 1 ...

Hastal›klar› Hastanesi Cinsel ‹fllev Bozukluklar› Poliklini¤ine baflvuran ve EB tan›s› alan 63 erkek olgu al›nd›. Tüm hastalara Cinsel ‹fllev Bozuklu¤u Poliklini¤i

psikofarma 20 1

Yöntem: Çal›flmada 6-12 yafl aral›¤›ndaki ilkokul ö¤rencile-rinde (n=1126) DSM-IV tan› ölçütlerine göre DEHB ve YDB tan›lar›n›n konulmas› amac› ile Turgay'›n Çocuk ve Ergen-lerde Davran›m Bozukluklar› için DSM-IV'e Dayal› Tarama Ölçe¤i kullan›lm›flt›r.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

• 2005• cilt 14 • sayý 2 • 23 ATD' de Biliþsel ve Duygusal Bozukluklar ATD' deki psikolojik bozukluklar, biliþsel ve duygusal bozukluklar olmak üzere iki ana baþlýk altýnda toplanabilir (6).

Evrimsel Perspektiften Depresyon ve Sitokinler

Bu aç›l›mlar: 1- davran›fl›n adaptif önemine vurguyla, DUYGUDURUM BOZUKLU⁄U Depresif bozukluklar Majör Depresif Bozukluk (MDB) Tekrarlay›c›, arada tam düzelmeli, Distimik bozuklu¤un üzerine eklenmifl Tekrarlay›c›, arada tam düzelme yok, Distimik bozuklu¤un üzerine eklenmifl (double ...

Demans, Multipl Skleroz, Parkinson Hastalýðý ve Edinsel ...

MS'de izlenen biliþsel bozukluklar •Görsel bellek •Sözel bellek •Kýsa ve uzun süreli bellek anýmsama iþlevi •Öðrenme •Daha az olarak tanýma belleði alanlarýnda olmaktadýr (Landro ve ark. 2000).