Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bronquli

asTmisa da alergiis Tanamedrove

J Allergy Clin Immunol 2003;111(1 suppl):S37-S42; Varner AE, Lemanske RF Jr. In Asthma and anTebis gareSe qr. anTeba br. asTmaleikotrienebi: bronquli asTmis mniSvnelovani

avtoris stili daculia - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis ...

bronquli asTmiT, polinoziT da kanis qaviliT mimdinare dermatoziT daavadebulTa zemgrZnobelobis koncefciam (Coca, Cooke, 1923; Sulzberger, 1933).

mwvave pnevmoniis marTvis gaidlaini

perkusiuli xmianobis Sesusteba, lokalurad bronquli sunTqva, wvrilbuStukovani xixini an krepitacia, bronqofoniis gaZliereba. pnevmoniis simptomTa sixSire anamnezuri da fizikaluri monacemebis mixedviT Semdegia: • xvela, cxeleba, taqikardia, xixini_22-48%; • mxolod xvela_2-15%; • perkusiuli xmianobis ...

mosazrebebi bronqul asTmaze rogorc neirogenul paroqsizmul ...

mosazrebebi bronqul asTmaze rogorc neirogenul paroqsizmul anTebiT daavadebaze merab lomia, medicinis doqtori. jandacvis msoflio organizaciis da amerikis SeerTebuli Statebis gulis, sisxlis da filtvebis erovnuli institutis erTiani ganmartebis mixedviT, bronquli asTma aris sasunTqi gzebis qronikuli ...

wamlis alergia

bivalentoba, haptenoba, wamlis Seyvanis gza, doza da mkurnalobis xangrZlivoba xelSemwyobi faqtorebi beta-blokerebi, bronquli asTma, orsuloba

baqtrimi( BACTRIM)

preparati sifrTxiliT iniSneba bronquli asTmiT da alergiuli reaqciebisadmi midrekilebis mqone pacientebSi. baqtrimiT Terapiis xangrZlivoba unda iyos ramdenadac SesaZlebelia mokle, gansakuTrebiT xandazmul pacientebSi.

mijnaze amiranamiran gamyreliZe gamyreliZe - alergia ...

–– nazalurinazaluri lokaluri bronquli imunoTerapialokaluri bronquli imunoTerapia uaxlesiuaxlesi midgomebimidgomebi axali imunoTerapiuli midgomebi aris

aiv infeqcia/Sidsis da tuberkulozis koinfeqciis marTva

... A B C 1) >500/mm 3 (≥29%) A1 B1 C1 2) 200-500 mm 3 (14-28%) A2 B2 C2 3) <200 (<14%) A3 B3 C3 • asimptomuri aiv infeqcia; • persistuli generali-zebuli limfade-nopaTia (pgl)*; simptomuri, garda A da C kategoriebSi miTiTebuli mdgomareo-bebisa ezofaguri da/an traqeo-bronquli kandidozi; • eqstrapulmonuri ...

saqarTveloSiSromis dacviserovnuli mimoxilva

35 pnevmokoniozebi- 13% ( 140 SemTxveva), profesiuli smenis nervis anTeba-8,91% (96 SemTxveva), profesiuli bronquli asTma- 8,91% (81 SemTxveva). rac Seexeba etiologiur faqtorebs, romlebic iwveven profesiuli daavadebebis ganviTarebas, Semdegia: fizikuri faqtorebi (vibracia, xmauri, fizikuri gadaZabva ...

kardioeqspresis Jurnali eqimebisaTvis

... gamowveuli intoq-sikacia (mag., kokainis moxmareba)-hipertenzia-SfoTviTi sindromebi-arteriavenuli fistula kardialuri kardialuri-hipertrofiuli kardiomiopaTia-aortis stenozi-dilataciuri kardiomiopaTia-taqikardia (supraventrikuluri, parkuWovani) arakardialuri arakardialuri-anemia-hipoqsemia pnevmonia bronquli asTma ...