Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bulgular

BULGULAR VE TARTIŞMA

_____1 This study is carried out by extent of EGT-Â- 060308-0051 number project which is decided on 06.03.2008 date and 03/2008 number assembly of Marmara University Rector Science Resource Projects Commission Chairman by Ass. Prof. Dr. Nurhayat Çelebi‟s leader 145 A STUDY ON PROFESSIONAL ...

Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 2, Say› 1, 2006/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 2, Number 1, 2006 22 Araflt›rmalar/ Researches Akut Apandisit Tan›s›nda Ultrasonografi ve Bilgisayarl› Tomografi Bulgular›n›n Karfl›laflt›r›lmas› Behzat Behzato¤lu, Edip Hatipo¤lu ...

Sonographic Findings of Shoulders in Parkinson's Disease ...

55 Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2009;12(2):55-59 Original Article / Çalışma - Araştırma Sonographic Findings of Shoulders in Parkinson's Disease Parkinson Hastalığında Omuzlarda Ultrasonografik Bulgular Aylin YÜCEL, 1 Özge YILMAZ KÜSBECİ 2 Objectives: The ...

Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile ...

Ara*tırma / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 127 - 134, 2008 127 Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile belirlenebilir mi?

The Effects of Back Massage on the Vital Signs and Anxiety ...

The Effects of Back Massage on the Vital Signs and Anxiety Level of Elderly Staying in a Rest Home . Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

LOMBER SPÝNALKANALÇAPLARI ÝLE SOMATOMETRÝK PARAMETRELER ...

orjinal makale / original article ftr bil der - j pmrsci 2006;9(1):1-5 lomber spÝnalkanalÇaplari Ýle somatometrÝk parametreler, klÝnÝk bulgular ve ÖzÜrlÜlÜk dÜzeyÝ arasindakÝ ÝlÝÞkÝ the relationshipbetween lumbar spinalcanaldimensions and somatometric parameters ...

AIDS'te Pnömosistis Karini Pnömonisi: Hastanemizde Takip ...

Bak›rköy T›p Dergisi, Cilt 4, Say› 2, 2008/ Medical Journal of Bak›rköy, Volume 4, Number 2, 2008 69 Araflt›rmalar/ Researches AIDS'te Pnömosistis Karini Pnömonisi: Hastanemizde Takip Edilmifl Olgular›n Bilgisayarl› Tomografi Bulgular› U¤ur Toprak, Sevinç Bostano¤lu ...

Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed ...

ince i¤ne aspirasyon sitolojisi bulgular› Banu DO⁄AN GÜN 1 , Burak BAHADIR 1 , Güven ÇELEB‹ 2 , Gamze NUMANO⁄LU 1 , fiükrü O¤uz ÖZDAMAR 1 , Gamze MOCAN KUZEY 3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji 1 ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 2 ...

Tükenmişliğin Nörobiyolojisi: Hipotalamus-Pituiter ...

Key Words: BDNF, hippocampal neurogenesis, HPA-axis, cortisol, monoaminergic system, burnout, proinflammatory response Tükenmişliğin Nörobiyolojisi: Hipotalamus-Pituiter-Adrenal Ekseni ve Diğer Bulgular Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ 1, Dr. İ. Tolga BİNBAY 2, Dr. Hayriye ELBİ METE 3 Geliş Tarihi: 28.07 ...

Travmatik Asetabulum Krklarnda Bilgisayarl ...

216 Yeni Tp Dergisi 2010;27: 216-220 216 Orijinal makale Travmatik Asetabulum Krklarnda Bilgisayarl Tomografi Bulgular Ümit Yaşar AYAZ 1, Alper DİLLİ 2, Ö.