Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bulunmaktad

TÜRK*YE'DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DO*RUDAN YABANCI ...

Ayr*ca, do rudan yabanc* yat*r*mlar sektörler aras*dengeli kalk*nmada yararlan*labilecek önemli araçlar aras*nda bulunmaktad*r. Türkiye'de 1980-2006 döneminde yap*lan do rudan yabanc*yat*r*mtutarlar*n*n (49,4 milyar dolar) yakla**kolarak % 1'i tar*msektörüne yap*lm**t*r.

SAKIP SABANCI MARD‹N KENT MÜZES‹ CITY MUSEUM BUILDING

02 Sak›p Sabanc› Mardin Kent Müzesi; Mardin Savurkap› Mahallesi'ndeki eski Cumhuriyet Meydan›'nda bulunmaktad›r. Bina'n›n kitabesi günümüze ulaflmad›¤› için tam olarak ne zaman infla edildi¤i bilinmemektedir.

Kontrol Kapa˜' Access Panel

Kontrol Kapa˜' Access Panel H 32 W Standart Ölçüler : Standard Sizes: W * H (mm) 300*200 400*300 500*400 Standart ölçüler stoklar'P'zda bulunmaktad'r.

MARD‹N MÜZES‹ MUSEUM

Yap›n›n zemin kat›n›n alt›nda avlunun alt›n› kaplayan bir su sarn›c› bulunmaktad›r. Bina'n›n ikinci kat› ile üçüncü kat› aras›ndaki do¤u köflede tafl konsollar›n destekledi¤i gönye ç›kma, yap› cephesine hareketlilik katm›flt›r. ‹kinci kat pencerelerinde düz ...

Borate Deposits of Turkey and Argentina; A Summary and ...

Tüf içeren malzemece zengin Emet gölsel istifi kolemanit düzeyi içermekte, borat düzeyinin taban›nda ve üzerinde kireçtafl› ve marn tabakalar› bulunmaktad›r.

Şizofrenide Depresyonu Olan İle Olmayan Hastalar›n ...

Araşt›rmaya al›nma koşullar› aras›nda 18 yaş›ndan büyük ol-ma, son 4 hafta içinde klinik tabloyu etkileyebile-cek doz ve sürede ilaç kullanmam›ş olma ve görüşmeyi sürdürebilecek düzeyde bilişsel işlevselliğe sahip olma bulunmaktad›r.

24 VDC SUPPLY UNIT

DKR-24 besleme ünitesinde 2 adet bak›m gerektirmeyen kuru tip akü bulunmaktad›r. Çal›þma Prensipleri ve Kullan›m DKR-24 üniteleri monofaze beslemelidir.

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik ...

yon için bir alt ölçeği bulunmaktad›r), Beck Dep resyon Ölçeği, Zung Depresyon Ölçeği ve Epide miyolojik Çal›şmalar Merkezi-Depresyon Ölçeği

MÜZE VE E**T*M

Müze-e*itim ili*kisine, müze-okul i*birli*ine dair çe*itli yöntemler ve öneriler bulunmaktad*r. Müzelerin e*itim i*levlerinin kapsam*da her geçen gün geni*lemektedir.

ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FONOLOJ¯K ...

Journal of Education ), 40 (2011), 267-278 269 ettikleri üç devlet ilkö˜retim okuluna ba˜O' anas'Q'flar' Cebeci, Mamak ve Kavakl'dere semtlerinde, özel ilkö˜retim okuluna ba˜O' anas'Q'I' ise Oran semtinde bulunmaktad'r. 2.2.