Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bulunmu

Romatizmal Hastalõklarda Anti-TNF * laç Kullanõmõ

Pay Romatoloji Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006, 26 430 nti-TNF ilaçlar RA klinik bulgu ve semptomlarõnõn etkili bir *ekilde baskõlanmasõnda, sakatlõ*õn önlenmesinde, ya*am kalitesinin arttõrõlmasõnda, eklem harabiyetinin önlenmesinde etkili oldu*u bulunmu*tur.

INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' SPATIAL ABILITY

Elde edilen verileri analiz etmek için tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyonu ve t-test kullanılmı*tır. Çalı*manın sonuçları *unları göstermi*tir: Okul türünün ö*rencilerin uzaysal yeteneklerine anlamlı bir etkisi olmadı*ı bulunmu*tur; matematik ba*arısı ve uzaysal yetenek ...

(Microsoft Word - _45-57_ _FSHD 201_ Lisans\374st\374 E ...

Ö * rencilerin lisansüstü e * itim almayõ isteme durumlarõna göre öntest ve sontest sonuçlarõnda aynõ bulunmu * tur (p>0.05). Ö * rencilerin lisansüstü e * itim veren kurumun adõ, lisansüstü e * itim dallarõnõn ismi, yüksek lisans ve doktora e * itimlerinin süresi, mezunlara verilen ...

Sa * lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ö * rencilerinin ...

Örne*in, yapõlan bir ara*tõrmada ÖEY algõsõ yüksek olan annelerin diyabetik çocuklarõnõn öz bakõm ve kendi kendine idare süreçlerinin, dü*ük olan gruba göre oldukça iyi oldu*u bulunmu*tur (Zhao ve ark. , 2005).

7 185 - 189, 45-3 40-2005

8,9 olarak bulunmu ştur (9). Çalı şmamızda heterozigot genotip donör grubunda %6,6 olarak saptanmı ş ve bir çok çalı şmadan farklı olarak donör grubumuzda % 0,1

N÷ROF%BROMATOZ%ST%P 1 TANILI˙OCUKLARINKL %N%KKARAKTER%ST%K ...

Bir Áalı%mada MRG ilesaptanan UBO'ların NF-1iÁinduyarlıl ı$ı%97, ˆzg¸ll¸$¸%79 bulunmu%tur. ÷zelliklek¸Á¸kya%grubunda NF-1 ili%kili UBO'ların serebellum, beyinsapı, bazalganglion, talamus yerle%imliolduklarıbildirilmi%tir.

PSĐKOLOJĐK*DANI MA*VE*REHBERLĐK*EĞĐTĐMĐ*ALAN ...

Üniversite*öğrencilerinin*empatik*becerileri*ve*kar ar*verme* stratejileri*ile*ilgili*yapılan*çalı*malarda*gen el* olarak*cinsiyet, *ya*,*öğrenim* gördükleri*alan*ve*sınıf*düzeyleri*açısından*farklı *sonuçlar*bulunmu*tur* (Collingwood,*1971;*Heppner*ve*Peterson,*1982;*Hepp ner*ve*Anderson ...

OT * ST * K VE Z * H * NS EL ENGELL * ÇOCU * U OLAN A * LEL ...

Yapılan analizler sonucunda, stres düzeyini çocu*un ya*ının ve özür derecesinin etkiledi*i bulunmu*tur. Bulgular e*itilebilir çocuk yerine otistik çocu*a ve a*ır engelli çocu*a sahip olmanın stresi arttırıcı oldu*unu göstermi*tir.

Difüzyon A˜rlkl Manyetik Rezonans ...

Bu sekans, posterior fossa sahasndaki kstlamalarna ra˜men, beyin sap enfarktlarnn tansnda etkin bulunmu˙tur. REFERANSLAR 1.

B‹Y‹KMENDERESNEHR" SUKAL"TE÷L˙‹MLER"N"NSU‹R‹NL ER ...

Sodyumde"erleri 40.5-140.2 mg/Larasında bulunmu#tur. S¸lfatde"erindeoldu"ugibi Saraykˆy (132,5 mg/L) ve Nazilli'de (140,2 mg/L) eny¸ksek Áıkmı#tır.