Sputtr.com | Alternative Search Engine

Buxhetor

INSTITUTI KOSOVAR PËR KËRKIMEDHEZHVILLIMETË POLITIKAVE

Po Jo Kontrolli buxhetor. A ekzistojnë raporte periodike për shefin ekzekutiv dhe bordin aprovues të buxhetit (bordi, organi ligjvënës, etj) rreth shpenzimeve dhe të hyrave aktuale të krahasuara me planin e pranuar buxhetor (realiteti aktual përkundër analizave buxhetore)?

XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR

XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR NOCIONET KRYESORE : Buxheti; buxheti qendror; shfrytëzues; shfrytëzues individë*; të ardhura; shpenzime (rrjedhëse/vijuese* dhe kapitale); arkë (kasafortë)*; deficiti buxhetor; suficiti buxhetor; rebalanci; cirkular* buxheti; propozim-buxhet; zbatimi i ...

UPTOJMË BUXHETIN E SHTETIT OJMË BUXHETIN E SHTETIT

3 pËrmbajtja tË kuptojmË buxhetin e shtetit… 5 procesi i hartimit, i zbatimit dhe i raportimit tË buxhetit tË shtetit 6 shpenzimet dhe tË ardhurat e qeverisË 9 deficiti buxhetor 14 financimi i qeverisË 15 banka qendrore si kreditore e qeverisË 16 borxhi publik 19

PROJEKT - VENDIM MBI HARTIMIN E DETAJIMIN E BUXHETIT DHE ...

PROJEKT - VENDIM MBI HARTIMIN E DETAJIMIN E BUXHETIT DHE MIRATIMIN E TIJ PER VITIN 2011. Bazuar ne ligjin Nr.9936 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ...

SISTEMI BUXHETOR I KOSOVËS - POLITIKAT DHE QËNDRUESHMËRIA

2 5.2.1. Evitimi i subvencioneve 63 5.2.2. Racionalizimi i administratës publike 65 5.3. PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË BUXHETIT 65 5.3.1. Kredibiliteti fiskal dhe përgjegjësia fiskale 66 Bibliografia 67 LISTA E TABELAVE DHE FIGURAVE Pjesa e tretë Tabela 1: Deficiti buxhetor i disa vendeve ...

Zhvillimi rural dhe siguria e produkteve ushqimore

Parathënie Frode Mauring Përfaqësues rezident i UNDP-së Zhvillimi rural dhe siguria e produkteve ushqimore Ky është numri i katërt i buletinit elektronik të quajtur Zhvil-limi dhe tranzicioni - botim ky i Kosovës i një publikimi ra-jonal, të cilin që nga viti 2006 është duke e ...

UDHËZUES PËR PROCESIN DHE PLANIFIKIMIN E BUXHETIT TË KOSOVËS

QARKORET BUXHETORE DHE INSTRUKCIONET NGA MEF.....39 4.1 Kalendari kohor i procesit buxhetor ...

KONTABILITETI PUBLIK DHE RAPORTIMI FINANCIAR - REPUBLIKA E ...

fushën e kontabilitetit për sistemin buxhetor dhe për ndërmarrjet e sistemit publik. Njohuritë e kësaj lënde u mundësojnë audituesve të kuptojnë dhe të auditojnë

BORXHI PUBLIK DHE PAKTI I STABILITETIT DHE ZHVILLIMIT TË ...

Kjo i hapi rrugën pranimit zyrtar të këtij Pakti në Samitin (European Council) e Amsterdamit, në korrik të vitit 1997: Rezoluta e Paktit u pranua zyrtarisht, duke krijuar një sistem me sanksione për vendet anëtare, të cilat dështonin në mbajtjen e deficitit buxhetor nën 3 për qind të PBB ...

Strategjia Ndºrsektoriale e Parandalimit, Luftºs kundºr ...

Burime te brendshme IPS Trust Fund Dorezimi i kerkesave buxhetore nga te gjitha institucionet ne perputhje me procedurat e Programit Buxhetor Afatmesem; rritja e cilesise se kerkesave buxhetore mbi baze programi dhe produktesh. 1.3 Permiresimi i analizave dhe parashikimeve makro ...