Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bytov

Vzh*adom ku skuto*nosti, ûe mnoho kone*n˝ch spotrebite*ov ...

Vzh*adom ku skuto*nosti, ûe mnoho kone*n˝ch spotrebite*ov (najmä vlastníci bytov) má nejasnosti v oblasti vyú*tovania nákladov bytového domu, pokúsime v krátkosti poskytnú* potrebné informácie, ktoré im pomôûu vytvori* preh*ad.

Vzor - oznámenia o schôdzi a splnomocnenia, zápisnice

V Z O R Pozvánka a splnomocnenie O z n á m e n i e V˝bor vlastníkov bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytov˝ch priestorov v znení zmien a doplnkov Vám oznamuje, ûe sa uskutoční schôdza vlastníkov bytov bytového domu na ul. .....

Hotové domy a byty naskok od Bratislavy

... byty, byvanie, dom, domy, duhova ulica, investicia, kolaudacia, nehnutelnost, nove byty, nove domy, novostavba, novy byt, novy dom, predaj bytu, predaj domov, predaj novostavba, radova zastavba, radove domy, rodinne domy, rodinny dom, rodinnych domov, rovinka, skolaudovane, vystavba, vystavba bytov ...

ŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV - Obytný súbor Galvaniho ...

ŠTANDARD VYBAVENIA BYTOV - Obytný súbor Galvaniho, Trnávka - III. Fáza VNÚTORNÉ VYBAVENIE BYTOV: Podlahy: chodba, kuchyňa - keramická dlažba kúpeľňa, WC - keramický obklad izby - plávajúca laminátová Verejné priestory Chodby, schodiská, balkóny - dlažba, mrazuvzdorná ...

BYTOV› VODOMER*

MONTÁé VODOMEROV ätandardná montáû BYTOV› VODOMER äpeciálna montáû INäTALÁCIA MERADLA • Montáû meradla môûe realizovať len osoba alebo firma s odbornou spôsobilosťou a registračn˝m osvedčením na tieto práce • Kontrola overovacej značky a náleûitosti na ötítku ...

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a ...

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

da ňová a účtovná problematika Spolo č - DA Ň Z ...

1 Da ňové riadite ľstvo Slovenskej republiky Spolo čenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov da ňová a účtovná problematika

Informace pro p*ípravné v˝bory a v˝bory jiû zaloûen˝ch ...

Informace pro p*ípravné v˝bory a v˝bory jiû zaloûen˝ch bytov˝ch druûstev za ú*elem odkoupení a následné správy definovan˝ch BTC na území hl.m.Prahy Váûení, v souladu se zve*ejn*n˝mi Pravidly prodeje bytov˝ch dom* na území hl.m.Prahy jiû byly vypracovány vöechny ...

E:\Renush\polyfunkcny objekt_radvanska\vykresy_new ...

E:\Renush\polyfunkcny objekt_radvanska\vykresy_new\pasportizacia bytov_skutkovy stav_21.09.11.dwg Model (1)

Bytov˝ podnik NovÈ Z·mky

Bytov˝ podnik NovÈ Z·mky Bezru*ova 21, 94066 NovÈ Z·mky Strana 1z1 CennÌk slu*~ieb Zimn˝ *atadiÛn VstupnÈ DospelÌ osoba / 2 hod. 2,40 ¨ Deti do 5 rokov vstup vo*>n˝ Deti do 15 rokov osoba / 2 hod. 1,20 ¨ Sprievod maloletÈho die*ea*ea, ktor˝ sa nekor*u*>uje osoba / 2 hod. 0,50 ...