Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bytov

VZN 5_2011 o podmienkach a kritériách prideľovania a ...

O B E C D I V I A C K A N O V Á V E S VäEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE *. 5/2011 o podmienkach a kritériách pride*ovania a správy nájomn˝ch bytov v bytov˝ch domoch obstaran˝ch s pouûitím verejn˝ch prostriedkov na ú*ely podpory sociálneho b˝vania Schválené uznesením ...

Vlastníci bytov a nebytov˝ch priestorov :

1 ZMLUVA O V›KONE SPRÁVY uzatvorená pod*a zákona *. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov˝ch priestorov v znení neskoröích predpisov medzi t˝mito zmluvn˝mi stranami: Vlastníci bytov a nebytov˝ch priestorov :.....

Rek zákony 182/1993 Z.z.

Rek zákony 182/1993 Z.z. (o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 22.8.1993 Účinnosť od: 1.10.2007 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 50/1993 strana 830 PREDPIS JE NADRADENÝ: 288/1993 Z.z. ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 151/1995 Z.z. 158/1998 Z.z ...

Koncepcia spôsobu usporiadania vz ť ahov súkromn˝ch ...

Koncepcia spôsobu usporiadania vz ť ahov súkromn˝ch vlastníkov bytov˝ch domov a nájomcov bytov dotknut˝ch dereguláciou cien nájmu bytov Schválená uznesením vlády SR č. 640/2009 Úvod Koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromn˝ch vlastníkov bytov˝ch domov a nájomcov ...

Podmienky poskytovania úverov v Prvej stavebnej sporiteľni ...

Podmienky poskytovania úverov v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytové domy v správe bytových družstiev a iných správcov bytových domov Minimálna cieľová suma 20 000 Vklad aj bez počiatočného vkladu Výška úveru ...

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov internet

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytov˝ch priestorov bytového domu ..... ulica, č. súpisné. ....., č. vchodu. .....,

ZMLUVA o výkone správy

- 1 - ZMLUVA o výkone správy uzavretá podla zákona c.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 8 zák. c. 367/2004 Z.z.) medzi týmito zmluvnými stranami: 1.

D O M O V P O R I A D O K

Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru, o výstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome, o zmene spôsobu výkonu správy a o zmluve o spoločenstve rozhoduje sa v dy ...

ZMLUVE o výkone správy

DODATOK c. 1 k ZMLUVE o výkone správy uzavretý podla zákona c.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 1.

HISTORICKÁ REFLEXIA VÝVOJA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV V PRÁVNEJ ...

COFOLA 2010: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010, ISBN 978-80-210-5151-5 HISTORICKÁ REFLEXIA VÝVOJA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV V PRÁVNEJ ÚPRAVE SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV MIROSLAV KOPRLA Filozofická fakulta, UCM v Trnave, Slovensko Abstract in ...