Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bytov

ŠTANDARD BYTOV BYTOVKY "3 VE E" www.novebytypiestany.sk

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE OBJEKTU Materiál a vyhotovenie 1 Zakladanie roštové, vytvorené kri ovaním základových pásov , bez podpivničenia 2 Zvislé nosné konštrukcie kombinovaný systém monolitických elezobetónových stien a murovaných stien z tehloblokov 3 Priečky murované z ...

Slovensko - Nájomné byty Banská Bystrica

** 98,2 mil. € v roku 2012 “...potreba výstavby nájomných bytov v SR, ktorých je stále málo…” „...podpora štátu na výstavbu bytov je limitovaná“ **

ROZHODOVANIE VLASTNÍKOV BYTOVÉHO DOMU

Vlastníkom družstevných bytov a garáží je SBD III Košice, a preto na tento účel má člen predstavenstva alebo zamestnanec SBD III Košice alebo delegát volebného obvodu

Energetická certifikácia budov na bývanie a povinnosti ...

Energetická certifikácia budov na bývanie a povinnosti vlastníkov bytov a budov Povinnosti členských štátov Európskej únie v oblasti zlepšenia energetickej Povinnosti členských štátov Európskej únie v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti budov vyplývajú zo smernice ...

Zákon č. 182/1993 Z. z. - úplné znenie

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. - úplné znenie. Platnosť od: 22.8.1993 . Účinnosť od: 1.4.2010 ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 151/1995 Z.z., 158/1998 Z.z., 173/1999 Z.z., 252/1999 Z.z., 400/2002 Z.z., 512/2003 Z.z., 367/2004 Z.z., 469/2005 Z ...

A N A L Ý Z A

A N A L Ý Z A zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/93 Z.z., v znení novely č. 70/2010 Z.z., účinnej od 1.apríla 2010 Predmetná novela je v poradí už dvanástou, ktorou bol novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Byty pre doktorandov a mladých pracovníkov STU

Spravovať by sa mali formou nájomných bytov. Mladým ľuďom na univerzite by sme počas tretieho stupňa vzdelávania chceli zabezpečiť primerané podmienky na bývanie.

DOMOVÝ PORIADOK

bytov a NP sú povinní uzamykať vchod do domu od 22.00 hod. do 6.00 hod., ak vlastníci bytov aNP neustanovia, že sa vchod má uzamykať vinom čase.

Odpovede na otázky k problematike registračnej a ...

Odpovede na otázky k problematike registračnej a oznamovacej povinnosti pri prenájme bytov alebo nebytov˝ch priestorov, alebo nehnuteľností okrem pozemkov 1.

Zánik nájmu bytu vo svetle novely Občianskeho zákonníka ...

Je zrejmé, e aj v súčasnosti existuje potreba ochrany nájmu, ktorá je vyvolaná nedostatkom bytov v dôsledku klesajúcej bytovej výstavby, ako aj vysokými cenami bytov, ktoré neumo ňujú získať do vlastníctva byt určitému sociálnemu spektru obyvateľstva, čo viedlo zákonodarcu k ...