Sputtr.com | Alternative Search Engine

Celotna

Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically ...

/ www.sciencexpress.org / 20 May 2010 / Page 1 / 10.1126/science.1190719 We report the design, synthesis and assembly of the 1.08 Mbp Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 genome starting

"The Master Key System" written by Charles F. Haanel in 1912 ...

2 "The Master Key System" written by Charles F. Haanel in 1912 and first published in 1916 by Psychology Publishing, St. Louis and the Master Key Institute, NY The original text is now in public domain.

Relation of total antiradical activity and total polyphenol ...

Key words : total phenolics, sweet cherries, tart cherries, total antioxidant activity IZVLEČEK POVEZAVA MED ANTIOKSIDANTNO AKTIVNOSTJO IN VSEBNOSTJO VSEH POLIFENOLOV PRI ČEŠNJAH ( Prunus avium L.) IN VIŠNJAH ( Prunus cerasus L.) Pri tej raziskavi je bila proučevana celotna vsebnost polifenolov (TPC ...

Profilni grelci /Square tubular heaters GM.72

GM.72 standardne dimenzije / standard dimensions www.grelci-maras.si T:+386 1 365 3 518 Celotna dol*~ina / Total lenght +- 1% Ogrevana cona / Heated zone 30 5 +-5 10 Mrzla cona / Cold zone 30 5 +-ÿ 2, 5 Koda Celotna dol*~ina Mo* Code Total lenght mm Power W GM. 7261601350550 350 550 GM. 7261610400650 400 650 GM ...

Bacterial indicators of faecal pollution and physiochemical ...

V vzorcih vode so bili določeni različni bakteriološki parametri, kot so število bakterijskih kolonij (TVC), skupni koliformi (TC), fekalni koliformi (FC) in fekalni streptokoki (FS), določeni pa so bili tudi fizikalno-kemijski parametri kot so pH, električna prevodnost, celotna suspendirana snov ...

Climate fluctuations and trajectories to complexity in the ...

Vendar pa do sedaj ni bila pregledana celotna sekvenca holocenskih klimatskih nihanj. Opisani so prvi koraki k postavitvi teorije, ki zdru#uje zaporedne stopnje neolitizacije in zgodnje do srednje ho-locenska klimatska nihanja.

TWO ARTICLES ON BIOMASS CHP/DHC IN SLOVENIA May 2004 ...

Tako naj bi celotna priključna moč toplotnih porabnikov leta 2009 znašala 22,4 MW t. Povprečna letna poraba toplote v 2

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

Gluhi člani društev (Zveza društev gluhih in naglušnih zdru uje 13 društev) so v povprečju slabše izobra eni kot celotna populacija v Republiki Sloveniji (Juhart 2006: 60).

ADDITIONS AND OMISSIONS TO THE LIST OF HOVERFLY FAUNA ...

Opisani so celotna razširjenost vrste, njeno širjenje proti severozahodu in možni razlogi zanj. K LJUČNE BESEDE : Hymenoptera, Apidae, Bombus , nove najdbe

Analizaadaptivnegausmerjanjazizmeniÿ cnim

Celotna obremenitevomreˇ zjaznaˇ sa 200paketov/s, sˇcimersmo prizmogljivostimedsatelitskihpovezav 100.000 bit/s priregionalniprometniobremenitvidosegliizkoriˇ sˇ cenost povezavdo 30odstotkov.