Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cestnej

Lost in Transportation

Researched and written by Pippa Gallop Many thanks to: Ana Colovic, Eco-Sense, Macedonia Ania Roggenbuck, Polish Green Network Anelia Stefanova, CEE Bankwatch Network Akos Eger, MtvSz/FoE Hungary Brendan Sewill, Gatwick Area Conservation Campaign Christian Farrar-Hockley, Health and Environment ...

8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 8 ZÁKON z3. decembra 2008 ocestnejpremávkeaozmeneadoplneníniektorýchzákonov Národnárada Slovenskejrepublikysauzniesla na tomtozákone: Čl.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a ...

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov INFORMÁCIE pre občanov k niektorým ustanoveniam Obsah Základné ustanovenia 2 Základné povinnosti 4 Jazda vozidlami 12 Podmienky prepravy osôb a nákladu 26 Osobitné ...

Zákon 119/2011 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č ...

Zákon 119/2011 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej

144/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8 ...

144/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sadzobník pokút

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, spáchané porušením zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o ...

8/2009 Z. z. ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

1 8/2009 Z. z. ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmena : 84/2009 Z.z.(1.4.2009) , 188/2009 Z.z.(1.6.2009) , 199/2009 Z.z.(31.5.2009) , 144/2010 Z.z.(1.6.2010), 119/2011 Z.z. (1.5.2011), 249/2011 Z.z. (1.8.2011), XXX/2011 Z.z.(1.11.2011) Národná rada ...

9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...

9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON o cestnej doprave - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1 (5. pracovný návrh) ZÁKON z .....2011 o cestnej doprave Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ

Predpis č. 8/2009 Z.z.

ZÁKON z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.