Sputtr.com | Alternative Search Engine

Charakteryzuj

Interfering Influence of Redox Reactants on Potentiometric ...

PEDOT) charakteryzuj„ce siŒ ma‡„ szybkoúci„ ‡adowania/roz‡adowania. Efekt ten ma kluczowe znaczenie nie tylko dla polimerÛw przewodz„cych pe‡ni„cych rolŒ mem-brany jonoczu‡ej, ale te¿ dla polimerÛw stosowanych jako przetworniki jonowo-elektronowe (sta‡e kontakty) w ...

Diagnostyka stwardnienia rozsianego*

RÛ¿nicowanie z adrenoleukodystrofi„ i poinfekcyjnym zapaleniem mÛzgu i opon. ● Stwardnienie koncentryczne Balo ñ charakteryzuj„ce siŒ wspÛ‡oúrodkowo po‡o¿onymi ogniskami demielinizacji na przemian z zachowan„ mie-lin„ (g‡Ûwnie w pÛ‡kulach mÛzgu).

Selected Nutritional Parameters of Fruits of Several ...

XVI SECTIO EEE 2006 Mendel University of Agriculture and Forestry Brno Faculty of Horticulture, Lednice, Czech Republic ROBERT POKLUDA Selected Nutritional Parameters of Fruits of Several Indeterminate Tomato Cultivars Wybrane parametry charakteryzuj*ce warto** od*ywcz* owoców kilku wy-soko rosn*cych ...

(Microsoft Word - 6NL4SUDERSprawno\234\346motoryczna.doc)

Analizuj*c uzyskane wyniki bada* zauwa*y* mo*na, i* zarówno ch¯opcy, jak i dziewcz*ta o postawie wadli-wej charakteryzuj* si* wi*ksz* wysoko*ci* i mas* cia¯a, z wyj*tkiem czteroletnich ch¯opców, w porównaniu do ich rówie*ników o postawie przeci*tnej i bardzo dobrej.

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

Wst * p Cukrzyca jest chorob* charakteryzuj*c* si* hipergli-kemi*, b*d*c* nast*pstwem zaburze* w wydzielaniu lub dzia¯aniu insuliny, zwi*zan* z ryzykiem wyst*pienia kwa-sicy ketonowej albo *pi*czki hipermolalnej, a tak*e prze-wlek¯ymi powik¯aniami, takimi jak retinopatia, nefropatia, mia*d*yca t ...

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

Uszkodzenie neuronÛw jest wy-wo‡ane pobudzeniem receptora glutaminianergicznego (NMDA) charakteryzuj„cego siŒ wysokim przewodnic-twem dla jonÛw wapnia.

Rury elektroinstalacyjne z PVC

Nasze rozwi$zanie charakteryzuj$ si! przede wszystkim: · wysok$ jako%ci$ - producentem oferowanych przez nas produktów jest niemiecka Þ rma Fränkische, która od pocz$tku swego istnienia, a wi! c od ponad 100 lat zdobywa %wiatowe rynki dzi! ki perfekcyjnemu wykonaniu. · kompletno%ci$ - osprz! t w ...

Cystatyna C w diagnostyce przewlek‡ej choroby nerek

Postuluje siŒ stosowanie korekty uwzglŒdniaj„cej wiek dla przedzia‡Ûw GFR, charakteryzuj„cych poszczegÛlne stadia PChN [5]. Wed‡ug Kidney Disease Outcome Quality Initiative (K/DOQI) dla kolejnych stadiÛw przewlek‡ej choroby nerek przyjmuje siŒ wartoúci przes„czania k ...

BADANIE PARAMETRÓW OPTYCZNYCH PYèU RESPIRABILNEGO W POBLI ...

ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW Warto*ci wspóøczynnika odbicia *wiatøa dla próbek pyøu respirabilnego (PM2.5) pobieranych równocze*nie przy ruchliwym skrzy*owaniu w Zabrzu oraz w receptorze referencyjnym, charakteryzuj*cym tøo miejskie w Zabrzu przedstawiono w tabelach 1-3.

Przewlek‡e zespo‡y mÛ¿d¿kowe Chronic cerebellar syndromes

Obecnie rozpoznaje siŒ ju¿ ponad dwadzieúcia podtypÛw SCA, charakteryzuj„cych siŒ, poza zespo‡em mÛ¿d¿kowym i stwierdzanymi czŒsto objawa-mi piramidowymi i pozapiramidowymi, szeregiem in-nych zmian, np. degeneracj„ siatkÛwki i utrat„ s‡uchu (SCA7), napadami padaczkowymi ...