Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cihazlar

USB Interface All In One Digital Signal Processing GO DIGITAL ...

ORTEC ® digiBASE ™ 14-Pin PMT Tube Base with Integrated Bias Supply, Preamplifier, and MCA (with Digital Signal Processing) for NaI Spectroscopy USB Interface...

Catalog ET B1 • 2009/2010 EN

Siemens ET B1 · 10/2008 13 13 13/2 Product overview 13/3 5TT3 voltage relays 13/11 5TT6 current relays 13/17 5TT6 priority switches 13/18 5TT3 fuse monitors 13/20 5TT3 phase and phase sequence monitors 13/22 5TT3 insulation monitors for industrial applications 13/25 7LQ3 insulation monitors for ...

Holdup Measurement System 4 (HMS4)

•Latest generation system for Materials Holdup Measurements for uranium and plutonium •Everything you need — gathers data, analyzes, and documents nuclear materials •Lightweight mobile unit — easy to carry •Powerful base-station desktop computer stores calibrations, equipment setup ...

Klima Cihazlar›

E10-106/1.C ANA GÖVDE VE KAPAKLAR Özel alüminyum profillerin köfle birlefltirme parçalar› ile irtibatland›r›lmas› suretiyle imal edilmektedir.

Hematology controls

110 Hematology controls In our QC program, we have different types of hematology controls. Below you'll fi nd an overview for what instrument the controls can be used.

Ventricular assist device applications

(Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: Özel Say› 2; 117-30) Anahtar kelimeler: Kalp-destek cihazlar›, ventrikül-destek cihaz›, kalp, yapay, yapay organlar, kalp yetersizli¤i, kardiyomiyopati Introduction According to the Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twenty ...

EC DECLARATION OF CONFIRMITY Üretici: - E-mail: info@friterm

FRİTERM Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Deri Sanayi Bölgesi 18. Yol Tuzla 81474 İstanbul / TURKEY : Beyan: Declaration: Kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki, aşağıda belirtilen ürünler

EC DECLARATION OF CONFIRMITY Üretici

FRİTERM Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Deri Sanayi Bölgesi 18. Yol Tuzla 81474 İstanbul / TURKEY : Beyan: Declaration: Kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki, aşağıda belirtilen ürünler

SYNTHESIS AND ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF CONDUCTING

Ek olarak, P(SNSNO 2), P(SNS NO 2-co-EDOT) ve poli(3,4-etilendioksitiyofen) (PEDOT) kullanılarak elektrokromik cihazlar yapılmıştır. Cihazlar, iyi çevirme zamanlarının, uygun optik kontrastlarının ve yüksek dayanıklılıklarının olduğunu kanıtlamışlardır.

Linkli FTR 2009-EK 2

Son y›llarda haz›rlanan tedavi k›lavuzlar› e¤itim, düzenli iletiflim, fizik tedavi, aerobik, kuvvetlendirme ve su-içi egzersizler, kilo ver-me, yürümeye yard›mc› cihazlar, dizlikler, ayakkab› ve tabanl›klar, termal modaliteler, transkutanöz elektriksel sinir uyar›m› ve ...