Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ciklusa

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

ciklusa i pri tom je svaka devojka pregledana tri puta u toku svakog ciklusa. Prvi pregled u mesecu je bio u fazi menstruacije, drugi u ovulaciji i treći 2-4 dana pred na

Rekombinantni luteinizirajući hormon kod bolesnica sa lošim ...

Rezultati Analizirana su ukupno 24 ciklusa stimulacije ovulacije u toku IVF; 12 ciklusa stimulisano je dugim protokolom uz korišćenje rekombinantnog FSH (po jedan ciklus svake bole-snice); 12 ciklusa stimulisano je dugim protokolom uz korišćenje rekombinantnog FSH i rekombinantnog LH (po jedan ...

Značajke i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa Menstrual ...

MEDICUS 2010. Vol. 19, No. 1, 19 - 25 19 ZAŠTITA ZDRAVLJA ADOLESCENATA - 2. DIO HEALTHCARE IN ADOLESCENCE - pART 2 Sažetak Poremećaji menstruacijskog ciklusa najčešći su ginekološki problemi u adolescentno doba.

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

U oba protokola od 2. dana ciklusa započinje se da-vanje gonadotropina hMG (humani menopauzalni gonadotropin) ili rFSH (rekombinantni FSH) i individualno estradiola (E2) u serumu.

Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti Family dynamics ...

RAZVOJ OBITELJI KROZ ŽIVOTNI CIKLUS OBITELJI Prema McGoldricku i Carteru (1982.) osam je sta-dija kroz koje prolazi obitelj u svom razvoju tije-kom životnog ciklusa obitelji, a svaki stadij nosi specifične zadaće i funkcije obitelji 3,4: 1. bračni par bez djece 2. obitelj s malim djetetom (odnosno ...

Kolor dopler prikaz i merenja intraovarijumske i ...

Ovo va i i za uterus i jajnike čija se vasularizacija menja tokom menstrualnog ciklusa. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi postojanje razlika u protoku krvi kroz arteriole uterusa i strome jajnika na početnom ultrazvučnom pregledu (dan 2-4) tokom spontanih ovulacijskih i neovulacijskih ciklusa.

PRORA Č UN OŠTE Ć ENJA DISKOVA AVIONSKIH MOTORA DAMAGES ...

navanje start-stop ciklusa motora, prostih ciklusa unutar njih, cikličnih karakteristika ugrađenog ili izabranog mate rijala i naponsko-deformacijski odziv u tački oekivanog č

PRAVILA STUDIRANJA

4 PRAVILA STUDIRANJA ZA DRUGI (II) CIKLUS STUDIJA NA INTERNACIONALNOM BURČ UNIVERZITETU OPĆE ODREDBE Član 1 1) Ovim pravilima bli e se reguliše organizacija i realizacija drugog ciklusa studija i to: organizacija studija, način upisa, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uslovi i ...

FIZIČKO - METALURŠKA PRIRODA DEGRADACIJE OSOBINA U ZONI ...

Slika 5: Uticaj simuliranog ciklusa zavarivanja na osobine čvrstoće niskougljeničnog čelika STN 42 013 Figure 5: Influence of simulated welding cycle on strength properties of low - carbon STN 42 013 steel Slika 6: Uticaj ciklusa zavarivanja na osobine čvrstoće čelika STN 41 503 (P355NL1) Figure 6 ...

Formalna specifikacija korisničkog interfejsa interaktivnog ...

UDK 681.3 Čuva se: ČU Biblioteka Fakulteta tahničkih nauka u Novom Sadu Va na napomena: VN Izvod: IZ U radu su integrisane SE i HCI metodologije u dihotomni model ivotnog ciklusa softvera pomoću esencijalnog modelovanja i semantičke slike.