Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ciklusi

PRORA Č UN OŠTE Ć ENJA DISKOVA AVIONSKIH MOTORA DAMAGES ...

start-stop ciklusi, definisani blokovima učestanosti obrtanja. Takvi start-stop ciklusi izazivaju oštećenja, zbog kojih se na kritičnim mestima diskova iniciraju zamorne prsline, /1-5/.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE GLJIVE SHIITAKE PO ZORANU GRČIĆU

SHII­TAKE ( Lentinula edodes ) Smatra se e iva hii­take apanu poznata e od 2000 godina, a najstarije no svedočanstvo potiče z e re. U japanskim torijskim dokumentima e apisano da e ar i hvalio ovu vrstu gljiva, koju su mu na r donosili tanovnici trva Kju Šu.

Preddiplomski studij informatike - jednopredmetni

Šetnje, putovi, ciklusi 4. Stabla 5. Problem najkraćeg puta i Dijkstrin algoritam 6. Eulerove ture i Hamiltonovi ciklusi 7. Rezni bridovi i vrhovi 8.

WHY IS PHENANTHRENE MORE STABLE THAN ANTHRACENE?

So pomo{ na eden neodamna razvien molekulsko orbitalen metod mo`atćda se procenat ener-getskite efekti na individualnite ciklusi, kako i parovi, trojki itn. ciklusite vo policikli~-nočkonjugirani molekuli.

P R A V I L A I L A

Верзија 0.1, Пречишћени текст, 27. сједница Сената, 23.10.2009. год. 1 Na osnovu ~lana 26. stav 4. Zakona o visokom obrazovawu ("Sl. glasnik RS", broj 85/06 i 30/07) i ~lana 34.

Poslediplomskanastavaiz 

Ciklusi odr`avanja seminara zavise od broja polaznika, a svaka oblast bi}e ponovo obra|ivana u istom periodu naredne godine, tako da se mo`e nadoknaditi propu{teni seminar.

Potrošnja energije u svijetu 1998

KOMBINOVANI CIKLUSI SA GASIFIKACIJOM U cilju pove}anja stepena djelovanja enrgetskih postrojenja na ugalj, kao i smanjenja zaga|enja okoline, po~eo je razvoj postrojenja sa gasifikacijom uglja.

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Druga bolesnica , M.B., 47. godina, nerotkinja, lije-~ena je zbog steriliteta vi{e godina, a 1995. godine od-stranjena su joj dva ve}a mioma. Ciklusi su joj jo{ redo-viti (21-25 dana).

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

jum; Menstrualni ciklusi, Žene Abstract Introduction: Periodontal diseases are among the most common human diseases and they present the main

Rezime Abstract

Se-ga{nata studija gi koriste{e primerocite od prethodno sobran serum koi bea za~uvani zamrznati na -20 o C bez povtorlivi ciklusi na smrznuvawe i topewe (18-22).