Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cowej

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

W niniej-szej pracy podj*to prób* oceny wybranych elementów jako*ci *ycia u chorych, którzy z powodu stopy cukrzy-cowej wymagali interwencji chirurgicznej dla ratowania ko*czyny.

Choroby serca u kobiet - perspektywa europejska

Post*py Psychiatrii i Neurologii 2006, 15, 11-15 Odr * bno * ci diagnostyki choroby wie * cowej u kobiet 1. Reunanen A, Suhonen O, Aromaa A, Knekt P, ...

Plonowanie gryki w plonie g¯ównym i wtórym

Ró*nice statystyczne w ko*cowej obsadzie ro*lin gryki stwierdzono tak*e pod wp¯ywem porównywanych rodzajów plonów. W plonie g¯ównym przed zbiorem ros¯o *red-nio o oko¯o 26% wi*cej ro*lin gryki w porównaniu z plonem wtórym.

Zw‡Ûknienie pozaotrzewnowe ñ opis 15 przypadkÛw oraz ...

Lipopro-teina ta bŒd„ca sk‡adow„ blaszki mia¿d¿y-cowej obecnej wewn„trz naczynia, przeni-kaj„c przez jego úciany do okolicy przydan-ki, ...

Krucjata Ró*a*cowa za Ojczyzn* Maryjo Królowo Polski pomó ...

- Sekretariat Krucjaty Ró*a*cowej za Ojczyzn* intencja modlitewna: Z Maryj*, Królow* Polski, módlmy si* o Polsk* wiern* Bogu, Krzy*owi i Ewangelii, o wypeønienie Jasnogórskich *lubów Narodu!

Krucjata Ró*a*cowa za Ojczyzn* Maryjo Królowo Polski pomó ...

... 22 376 27 35 www.KrucjataRozancowaZaOjczyzne. pl sekretariat@KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl Nad dzieøem Krucjaty Ró*a*cowej za Ojczyzn* opiek* duchow* sprawuj* Ojcowie Paulini z Jasnej Góry Maryjo, ...

Odruch Bezolda-Jarischa w niedokrwieniu mi#&nia sercowego

Do-&wiadczalne niedokrwienie serca uzyskane poprzez podwi%zanie lewej t!tnicy wie$cowej uu&pionych królik ów [14] iszczurów (niepublikowane obserwacje w"asne) ...

John Maynard Keynes 1883 -1946 Ogólna teoria zatrudnienia ...

Zasady kszta¯towania si ę popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Keynes wyja ś nia poprzez wprowadzenie kra ń cowej wyja ś nia poprzez wprowadzenie kra ń cowej sk¯onno ś ci do konsumpcji, ...

System oceniania w placówkach w**czaj*cych

Dane kontaktowe zawiera lista uczestników projektu, umieszczona w ko*cowej cz*ci niniejszego dokumentu. Zezwala si na kopiowanie i cytowanie fragmentów niniejszego dokumentu pod warunkiem umieszczenia danych bibliograficznych wskazuj*cych na ich *ródo, ...

Echokardiograficzny test obci**eniowy z dobutamin* w polskich ...

... (cowej i kwalifikowaniu chorych do koronarografii. Test ten jest tak#e standardowym badaniem w kwalifikacji chorych do dalszego leczenia rewaskularyzacj* przezskórn* ...