Sputtr.com | Alternative Search Engine

Crkve

jedinstvena priroda - bogata historija Unique nature - Rich ...

Kada je nova vlast krenula s izgradnjom crkve na starim temeljima, sagrađeno je i novo turbe od lokalnog kvalitetnog kamena bihacita. Nova lokacija je od stare bila udaljena samo nekoliko metara, a taj potez vla-sti zadovoljio je i muslimanski i katolički živalj Bihaća.

upna crkva svetog Nikole

Na uzvisini u središtu mjesta smještena je crkva sv. Nikole koja je, uz gerovsku, najstarija na području Gorskoga kotara. S natpisa na pročelju crkve vidljiva je godina njene gradnje 1434.

Stilskorješenjearhitekta Janka Holjca ...

Graðevinepoput Svetoga Vasilija Bla`enogna Crvenometrguu Moskvi, crkve Svete Trojiceu Ostankinu, jaroslavskihcrka-va (Sveti Ivan Hrizostom, Sveti Ivan Krstitelj) 10 i mnogihdrugihistodobnihcrkava, smatrale susenajvišim izrazom ruskoga duha u a rhi-tekturi.

STARE CRKVE U NAJSTARIJIM GRADOVIMA JUŽNE ISTRE

GRAĐEVINAR 62 (2010) 4 331 STARE CRKVE U NAJSTARIJIM GRADOVIMA JUŽNE ISTRE Uvod Dva su stara središta Histra, pleme na vjerojatnoga ilirskog podrijetla,

Crkveno graditeljstvo

GRA*EVINAR 60 (2008) 1 57 CRKVE NA ISTO*NOM RUBU STARE SALONE Uvod Kada su u Salonu došli Hrvati, neo-visno o tome jesu li je oružano zau-zeli ili su došli do napuštenoga i polusrušenoga grada, nisu se naselja-vali u gradskim ruševinama ve* na njegovim rubnim dijelovima. *ini se da ih je ...

www.balby.com

892' 3rmdprkul^'dqvnrm funyl 3rmdprkul^'dqvnrm funyl 3rglphqrpfunyh+ulvwryhud]xphvh gux^wyr+ul^'dqdvmhglzhqlkph_xv rerpmhgqrp sudyrvodyqrpyhurpmhgqrpqdxnrp+ulvwryrp vyh^whqrpxsudyrpmhuduklmrplvyhwlpwdmqdpd &unyxmhxvwdqrylrvdp%rj =dgdwdnmhfunyhndr%rcdqvnhxvwdqryhgd axydl^lulnrgtxglgdwrmrm%rcdqvnr ...

Accordo di base e Protocollo addizionale tra la Santa Sede e ...

Katolička crkva ima pravo graditi crkve i crkvene zgrade te povećavati i preuređivati već postojeće prema zakonodavstvu na snazi u Bosni i Hercegovini.

Nalazi tkanine s lokaliteta Crkvari - crkva Sv. Lovre

Re-zultati arheoloških iskopavanja pred crkvom svetog Franje u Zagre-bu 2002. godine , Zagreb Đurić, T., Feletar D., 2002, Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema , Zagreb Emery, I., 1994., The Primary Structures of Fabrics , The Textile museum, Washington, D.C, 195-212.

MARRIAGE AND DIVORCE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE

For the Serbian people, most of which were and still are Orthodox Christians, the source of religious law was Marital Bylaw of the Serbian Orthodox Church ( Bračni pravilnik Srpske pravoslavne crkve) of 1933, which the Serbian Civil Code of 1844 recognized as a legal source of law for the followers of ...

"The Orthodox Marriage and Family"" Featuring His Grace ...

Savez Kola Srpskih Sestara Srpske Pravoslavne Crkve Eparhije Zapadnoameriqke Diocesan Circle of Serbian Sisters of the Serbian Western American Diocese With the blessings of His Grace Bishop Maxim Sponsors its Eleventh Annual Women's Lenten Retreat "The Orthodox Marriage and Family"" Featuring ...