Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cxvris

cxvris gadasareki trasis marneuli-gardabnis monakveTi

.wo pi yudro nori o imiri kuSci mama i dam i a si on i wyn eT i nagebi qesalo kumisi kike Ti kojori lenini qeSalo Tekali al geT i al geT i araflo ulaSlo of reT i wavkisi jandari vaziani jandara birl i ka nazarlo aR Taqla rusTavi Sin dis i muRanlo vaziani saakaZe sam gor i ilmazlo kirixlo ba id ...

cxvris gadasareki trasis axmetis monakveTi

We So doW u da no Wi Ro Cero xi so oJio om al o diklo om al o dui si sabue girevi ilurTa be Re la farsma darT lo ibcoxi Senaqo xaxabo joyolo koR o To awyuri axSani saC ale kojori in geT i ar gox i qoreTi ax meta mat ani veZebi bukurTa gudanTa boW or ma xorxeli osiauri xorbalo War Tala buRa ani ...

saqarTvelos soflis meurneoba

... deda Roris suladoba regionebis mixed-viT..... 80 Numbers of sows by regions..... 80 cxvris suladoba regionebis mixedviT..... 81 Numbers of sheep by regions..... 81 deda cxvris ...

SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos universiteti Shota ...

... ganumeorebeli, axleburi reJisoruli interpretaciebi klasikuri nawarmoebebisa. gavixsenoT Tundac l. mesxiSvilis mier Seqmnili iseTi saxeebi rogoricaa: hamleti, franc moori, eqimi stokmani, romlebic boboqari suliskveTebiT iyo aRsavse. gavixsenoT marjaniSvilis mier ganxorcielebuli lope de vegas `cxvris ...

imogzaureT CvenTan erTad!

eSveba biRoeTsaTibis xevSi. aqedan mosCans cxvris bina qoxebiT da sawveli bakiT. biRoeTsaTibidan marSruti gadavivliT patara qeds, romlis ukan

yvela qveyanaSi

... masTan meti saubris dro mqonoda, magram Cven sapirispiro mimarTulebiT mivdiodiT. uReltexilidan Cvens Tvalwin gadaiSala msoflioSi erT-erTi yvelaze Tvalwarmtaci saqarTvelos xeobebi da rac mTavaria, siurprizi gveloda, meurmeebisaTvis gaxsnili samikitnos moxuci mepatronis mier momzadebuli gemrieli cxvris ...

stumris moise mze mova 2010

TuSi qalebi daxelovnebulni arian cxvris matylis damuSavebaSi, qsovasa da TelvaSi, bunebrivi saRebavebis miRebasa da gamoyenebaSi. tradiciuli ferebi iyo: Savi – TavSava; yavisferi(wengo)–deka;

daviT-defi gogibedaSvili

rogorc cxvris fara mohyveba dablobs, vnanob, fiqrebSi suliT viryevi TiTqos RmerTs vkargav, o rogor vnanob. vnanob yoveldRe Cems martoobas vici xvedria cis momlocvelTa

revmatologiuri

... faq to ri termini sfw! nb! up! j! ev! mj!gbr! up! sj Sinaar-siTarasworia _ is xazs usvamstestismaRal specifikurobasrevmatoiduliarTritis dros, rac sinamdviles ar Seesabameba. revmatoiduli faqtoriIgGmolekulisFcregionissawinaaR-mdegoIgMantisxeulia. misiaRmoCenaSesaZlebe-liamravalimeTodiT (magaliTad, cxvris ...

epStein - baris virusiT infeqcia infeqciuri mononukleozi

... 4,6,12,13 virusuli infeqciis sapasuxod xdeba humoruli imunuri pasuxis aqtivaciac. warmoiqmneba heterofiluri da EBV antigenebis sawinaaRmdego specifikuri antisxeulebi. inficirebuli B limfocitebi warmoqmnian heterofilur antisxeulebs, romelTac SeuZliaT moaxdinon sxva saxeobis organizmTa (mag: cxvris, cxenis ...