Sputtr.com | Alternative Search Engine

Czasownikami

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasie w czasie ...

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasie w czasie Present Perfect: 1. Peter …………………….. (be) married since 2003. 2.

13*****Present*Perfect*Continuous*

... do you meet***/***have you met***/***are you meeting a.**………………………………..*any*foreigners*at*the*camp*yet?* b.**What*time*………………………………..*tonight?* c.**………………………………..*your*best*friend*everyday?* * III.*Uzupełnij*dialogi*czasownikami*w ...

Angielskie rodzajniki a(n) i the - użycie

• z czasownikami to be i have (got). Jane has (got) a cat. It's a Siamese. • przed Mr/Mrs/Miss/Ms gdy mówimy o nieznanej nam osobie. A Mr Wells is waiting for you.

DYKTANDO KL. II

Pisownia „nie" z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przys¯ówkami. 6 12. Rozwiązanie rebusu: śyczliwość i dobro. 1 13. Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami ortograficznymi: kózka, nóŜki, Ŝaba. 3 14.

untitled [c.wrzuta.pl]

Present simple 1 Uzupełnij tekst czasownikami z ramki w odpowiedniej formie. write swim go to bed not go play not wearvisitnot do read In the summer holidays Matthew to school.

Lesson 1

Czasu Present (lub Past) Continuous nie używamy z czasownikami wyrażającymi: czynności zmysłów: see hear smell uczucia: like love hate pragnienia: wish want czynności umysłowe: know think understand realize stan posiadania

Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Karty ...

Powiedz, co robisz w szkole i w domu. Podpisz obrazki odpowiednimi czasownikami.....

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

Cele lekcji: uczeń  określa postawę podmiotu lirycznego, formę wypowiedzi lirycznej,  zna pojęcia: liryka bezpośrednia, hymn, personifikacja, anafora,  określa funkcję personifikacji,  gromadzi epitety do pojęcia „miłość",  poprawnie zapisuje „nie" z czasownikami, zna ...

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Poprawnie uzupe¯nia czasownikami zdania w czasie Present Simple i w czasie Present Continuous . Stosuje oba czasy w wypowiedzi. Poprawnie uzupe¯nia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous.

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Uzupełnij tekst czasownikami podanymi w nawiasie w odpowiedniej formie Hi Tom! I am in Brighton with my family. The weather is fine. My dad (swim)……………………………………………..(21) in the sea now and my brother (play)……………………………………………(22 ...