Sputtr.com | Alternative Search Engine

Czynniki

CZYNNIKI ZWI * ZANE Z JAKO * CI * * YCIA PACJENTÓW ZE ...

nowiny lekarskie 2006, 75, 6, 564-567 aleksandra klamka, karol mazurowski, mariusz gezela, aleksandra suwalska 1 czynniki zwi * zane z jako * ci * * ycia pacjentÓw ze schizofreni * -badanie przy zastosowaniu skali sqls factors linked to quality of life in patients with schizophrenia.

CZYNNIKI RYZYKA POGRUBIENIA KOMPLEKSU BŁONY WEWNĘTRZNEJ I ...

annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2008, 54, 2, 22-32 katarzyna fischer czynniki ryzyka pogrubienia kompleksu bŁony wewnĘtrznej i Środkowej oraz rozwoju blaszki miaŻdŻycowej w tĘtnicach szyjnych u chorych na toczeŃ rumieniowaty ...

Czynniki transkrypcyjne w powstawaniu i progresji czerniaka ...

Czynniki transkrypcyjne w powstawaniu i progresji czerniaka* Transcription factors in the development and progression of melanoma Karolina Lesiak, Małgorzata Sztiller-Sikorska, Małgorzata Czyż

Czynniki wpływające na działanie doustnych ...

J. Sawicka-Powierza i wsp. 458 Factors influencing activity of oral anticoagulants. Interactions with drugs and food Sawicka-Powierza J., Rogowska-Szadkowska D., Ołtarzewska A.M., Chlabicz S. Medical University of Białystok, Poland, Department of Family Medicine and Community Nursing, e-mail ...

Dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa jako markery ...

nowotworowe i czynniki nasilające karcinogenezę w raku jelita grubego Jelski W. 1, Orywal K. 1, Kędra B. 2, Szmitkowski M. 1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

WYSTĘPOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH ZE ...

annales academiae medicae stetinensis roczniki pomorskiej akademii medycznej w szczecinie 2008, 54, 3, 31-47 jacek fliciŃski wystĘpowanie i czynniki ryzyka dolegliwoŚci bÓlowych ze strony ukŁadu ruchu oraz urazÓw sportowych u studentÓw instytutu kultury fizycznej uniwersytetu ...

Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą ...

335 © Wydawnictwo UR 2007 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego ISSN 1730-3524 Rzeszów 2007, 4, 335-345 Teresa Pop, Katarzyna Hamerla, Grzegorz Przysada Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych Z Instytutu Fizjoterapii Wydziału ...

Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ...

www.gp.viamedica.pl 32 Gerontologia Polska PRACA ORYGINALNA tom 17, nr 1, 32-38 ISSN 1425-4956 Adres do korespondencji: lek. Karolina Piotrowicz Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii CM UJ ul.

Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy ...

Wśród najczęściej spotykanych czyn-Tabela I. Struktura czynników biologicznych Table I. Structure of biological factors Grupa zawodowa/ Profession Czynniki biologiczne Pielęgniarki Położne Lekarze /Biological factors /Nurses /Midwives/Physicians N% N %N% Wirusy/ Viruses 59 59% 38 38% 90 90% *** Priony/Priones ...

Choroby odzwierzęce i ich czynniki etiologiczne w raporcie ...

W styczniu 2009 r. został opublikowa-ny w wersji elektronicznej dorocz-ny raport Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority - EFSA) dotyczący występ owania chorób odzwierzęcych (zoonoz) u ludzi oraz ich czynników etiologicznych, zarówno u ...