Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daafiqsiret

Semajamebeli testi 10. 07.11. weli qarTul enasa da literaturaSi IX ...

23. ra aris miniaturis ,,guli’’ mTavari saTqmeli? daafiqsireT Tqveni pozicia. ...

Calypte Aware™ HIV-1/2 oraluri siTxis testis gamoyenebiT aiv-1/2 ...

1. daafiqsireT yuTze moniSnuli CasaCvreti xvreli. CaCvriteT xvreli oraluri testis siTxiani plastmasis sinjaris moTavsebiT. darwmundiT, rom sinjara sworad zis yuTis

B analoguri eleqtronikis virtualuri laboratoriuli samuSaoebi

samuSao da daafiqsireT gammarTvelis Tvisebebi; • SeadareT transformatoriani da utransformatoro naxevarperiodiani gammarTvelebi. 3. SeiswavleT ornaxevarperiodiani ...

saqarTvelos janmrTelobis dacvis saministro amerikis saerTaSoriso ...

axalSobilis dabadebidan 1 da me-5-e wuTebze, daafiqsireT Sedegebi. a xalSobilTa sa sicocxlo normaluri maCveneblebi gulis SekumSvaTa sixSire qveda zRvari 120

bavSvis

xeliT daafiqsireT bavSvis zurgi da Tavi erTad, xolo meore xeliT ki fexebi. CasviT wyalSi ise rom wyalma dafaros gulmkerdi da gaaT-avisufleT xeli, romliTac bavSvis fexebi ...

10. saSvilosnosSiga saSualebebi

daSorebul poziciaSi da mtkiced daafiqsireT saCvenebeli an cera TiTiT; • Zafebis saSualebiT SewieT sistema Casadgmel milSi; • saimedod daafiqsireT Zafebi saxeluris ...