Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daardie

The grammar of English-Afrikaans code switching

(61) a The tall plastic containers gebruik daardie kok. for brown sugar. use that chef. b *The tall plastic containers daardie kok gebruik

Learn Learn Afrikaans Afrikaans Published by Discs Direct ...

- Wat is dit daardie? What is the time? - Hoe laat is dit? What is this? - Wat is dit? Where are you going? - Waarheen gaan jy? Where is ...? - Waar is ...?

REPUBLICOFSOUTHAFRICA - SOUTHAFRICANRESERVE BANKAMENDMENTACT ...

daardie maatskappy, enige ander filiaal van daardie be heermaatskappy en enige ander maatskappy waarvan daardie beheermaatskappy ’n filiaal is; 3

Meet The Main Sponsors' Team

Word of Welcome Weer daardie lekker tyd van die jaar wanneer die "Gallies"en die "Bloedworse"mekaar die stryd aansê en wanneer jy met trots die skool se trui oor jou kop trek.

Statutory company financial statements

in ekwiteit en kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, en ‘n opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende aantekeninge, en die direkteursverslag,

APPLICATION FORM AS

Hiermee onderneem ek om enige kostes te betaal wat mag voortspruit uit my gebruik van die Logix program en gee ek toestemming dat daardie kostes by my Stamboekrekening bygevoeg kan word.

LIST OF NON-SERIOUS INJURIES

... mag die Minister van Vervoer, na oorlegpleging met die Minister van Gesondheid, 'n lys van beserings in die Staatskoerant publiseer, welke beserings vir doeleindes van artikel 17 van die Wet nie beskou word as ernstige beserings nie en geen besering moet assesseer word as ernstig indien daardie ...

Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole ...

Om daardie tekort reg te stel in belang van die bepaalde kategorie opvoerders en in belang van die leerders is artikel 6A op die wetboek geplaas.

SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

... aan my verleen deur artikel 18A(1) (a) van die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet No. 58 van 1962), bepaal ek, Trevor Andrew Manuel, Minister van Finansies, hierby dat die volgende aktiwiteite in die Bylae hierby uiteengesit, goedgekeurde openbare weldaadsaktiwiteite is vir doeleindes van daardie artikel.

Farmsecure acquisition of Yara retail fertilizer activities ...

Oor daardie periode het Suid-Afrikaanse landbou en Kynoch beide geweldige veranderinge en uitdagings ervaar. Beide het aangepas en oorleef. Ons is trots daarop om betrokke te raak en sien daarna uit om Suid-Afrikaanse boere te bedien met wêreldklas kunsmisprodukte, te same met ‘n diep passie ...