Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daavadebaa

bexCeTis daavadeba

www.pediatric-rheumathology.printo.it 12/2003 1 bexCeTis daavadeba ra daavadebaa? bexCeTis sindromi, anu bexCeTis daavadeba (BS) ucnobi mizeziT gamowveuli sistemuri vaskulitia (sisxlZarRvebis anTeba), romelsac axasiaTebs morecidive oraluri da genitaluri wylulebi; Tvalebis, saxsrebis, kanis ...

fsoriazi da misi mkurnaloba eqsoreqsiT

Psoriasis - qavili) erT-erTi gavrcelebuli qronikuli arainfeqciuri anTebiTi daavadebaa, romelic saqarTvelos mosaxleobis daaxloebiT 3,0 %-Si gvxvdeba da qalebsa da kacebs Soris Tanabrad vlindeba 10 -dan 40 wlamde asakSi, Tumca misi sawyisi gamovlena SesaZloa nebismier asakSi. mis CamoyalibebaSi ...

asTmisa da alergiis Tanamedrove

AasTma qronikuli anTebiTi daavadebaa, sainhalacio steroidebi amcireben anTebas da Aamcireben asTmis sikvdilianobas. AasTma xSirad ar aris aworad

bavSvTa asakis mwvave

bavSvTa asakis Mmwvave limfoiduri leikemia (mll) epidemiologia: mwvave limfoiduri leikemia bavSvTa asakis yvelaze xSiri simsivnuri daavadebaa da mTliani pediatriuli simsivneebis mesameds Seadgens.

aiv infeqcia/Sidsi da kerZo seqtori

aiv infeqcia qronikuli daavadebaa, romliTac adamianebi, rogorc wesi, wlebis ganmavlbaSi cxovrobon. ukanaskneli wlebis ZalisxmeviT miRweul iqna saerTaSoriso konsensusi

VI kursi meanoba ginekologia

\\\\ CamoTvlilTagan, romeli daavadebaa yvelaze xSirad mizezi orsuleb Si Tireotoqsikozis ganviTarebis? \\\ kvanZovani toqsiuri Ciyvi \\\ Tireoiditi \\\ mravalkvanZovani toqsiuri Ciyvi

aiv infeqcia/SidsiT avadmyofTa mkurnaloba da movla

... is iwvevs cxelebas wonaSi klebiT an mis gareSe an SesaZloa gamovlindes malabsorbciuli diareis saxiT. oportunistuli infeqciis garda sicocxlis pirveli wlis ganmavlobaSi aiv inficrebul bavSvebs SesaZloa gamouvlindeT limfoiduri intersticiuli pnevmonia. es nela moprogresire da xSirad asimptomuri daavadebaa. is ...

TaviseburebaniTaviseburebani Teimuraz kuxalaSvili - 1 qalis ...

simsuqne biologiuri disregulaciis daavadebaa. bolo droindeli gamokvlevebi cxadyofs, rom simsuqne aris bio logiuri disregulaciis daavadeba. organizmi sxeulis mu

akademikos b. naneiSvilis saxelobis fsiqikuri janmrTelobis ...

Cven vfiqrobT, rom swored alternatiuli, fsiqo-socialuri reabilitaciis meTodebiT mkurnaloba, yvelaze warmatebuli da efeqturi modelia Tanamedrove fsiqiatriaSi. fsiqikuri aSliloba erT-erTi umZimesi da masStaburi daavadebaa, im sneulebaTa Soris, romelic dRemde rCeba rogorc kacobriobis, aseve mecnierebis ...

bostneuli kulturebis warmoebis teqnologia

28 iani yunwiT da Tuki dagviandeba mosavlis aReba nay-ofi xdeba uxeSi da mware gemos mqone. sasuqebis Setana badrijnis kulturis qveS 100 m 2 /kg fizikuri wonis mixedviT cxrili 5 badrijnis daavadebebi badrijnis fitoftorozi yvelaze gavrcele-buli daavadebaa. es daavadeba azianebs foTlebs, Reros da nayofs ...