Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daavadebebi

romeli daavadebebi vrceldeba sqesobrivi gziT?

kacobriobis uZvelesi seni? sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi! samwuxarod, XXI saukunis dasawyisSi sqesobrivi gziT gadamdeb daavadebaTa (sggd) problema kvlav aqtualuria. maTi sixSire msoflioSi stabilurad maRalia, xolo Sedegebi _ damafiqrebeli. gnebavT faqtebi?

kartofilis warmoebis teqnologia

33 masalis gamoyeneba. dagvis win saTesle kartofilis Sewamvla. kartofilis virusuli daavadebebi kartofilis virusul daavadebebs sxvagvarad karto-filis gadagvarebis daavadebebs uwodeben. am daavade-baTa ZiriTadi simptomebia foTlisa da Reroebis for-mis Secvla. foTlebi exveva, ...

CamoTvlili filmebis mosapoveblad dagvikavSirdiT: 53 64 86

50 soflis meurneoba mevenaxeoba dokumenturi saswavlo venaxi da misi problemebi daavadebebi samoyvarulo gadaReba 15 wT 51 dokumentuli ev ropuli Rvinoebis quCebi. yvelaferi rac SuSxunebs da qafdeba mevenaxeoba-meRvineobis meurneoba ...

respiraciuli sistemis daavadebebi pirveladi jandacvis rgolis da

mwvave respiraciuli infeqciis marTvis gaidlaini avtorebi: i.Cxai Ze, T. maRlakeliZe, q. nemsaZe, m.xerxeuli Ze, n.yavlaSvili, e. kandelaki, q. barabaZe eqspertebi: S.jafariZe, e.vaSakiZe, m.xoWava, q.HSarangia Tbilisi 2006 Sesavali respiraciuli sistemis daavadebebi pirveladi jandacvis rgolis ...

Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis alergologiisa da ...

farisebri jirkvlis daavadebebi daviT Telias klinikuri leqciebis cikli 2 Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis alergologiisa da klinikuri imunologiis mimarTuleba daviT Telias klinikuri leqciebis cikli farisebri jirkvlis daavadebebi naSromi gankuTvnilia umaRlesi samedicino saswavleblebis ...

sakvebi produqtebis danamatebi

... rac ufro cudia kveba, miT metia daavadebebi. amis gamo qimiuri mecnierebisa da mrewvelobis vali ar amoiwureba mxolod soflis meurneobis mosavlianobis zrdiT, ...

iumori samedicino Temaze

... tuberkulozi da masTan brZolis Tanamedrove strategia g. xeCinaSvili 18 18 18 18 Helicobacter pylori da masTan asocirebuli daavadebebi da masTan asocirebuli daavadebebi da masTan asocirebuli daavadebebi da masTan asocirebuli daavadebebi n. raWveliSvili 35 35 35 35 nawlavTa iSemiuri darRvevebis diagnozi da ...

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis al

fsiqosomaturi daavadebebi (atopiuri dermatiti, fsoriazi, budobrivi alopecia, WeSmariti egzema, mwvave da qronikuli morecidive WinWris cieba da sxva) ...

iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo univertsiteti ...

lorwovani garsis daavadebebi I MD.TS.08 9. lorwovani garsis daavadebebi II MD.TS.09 10. lorwovani garsis daavadebebi III MD.TS.10 11. profesiuli praqtika Terapiul stomatologiaSi MD.TS.11.

Janri filmis dasaxeleba mokle Sinaarsi for- mati ena avtori ...

rogor movawyoT aviridoT daavadebebi bina, ofisi ise, rom da sxva ubedureba? DVD ...