Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daavadebebia

bavSvebSi neiroinfeqciebis diagnostika da marTva

Aam jgufSi Semaval daavadebebia meningiti - Tavis tvinis garsebis anTeba - da encefaliti - Tavis tvinis anTeba. swrafi da zusti diferencireba mniSvnelovnad aumjobesebs gamosavals. /1/ meningitisa da encefalitis adreuli simptomebi SesaZloa erTnairi iyos. orive daavadeba SesaZloa warmodgenili iyos ...

alergiis msoflio dRe 4 dekemberi 2007

ZiriTadi alergiuli daavadebebia: ZiriTadi alergiuli daavadebebia: ZiriTadi alergiuli daavadebebia: ZiriTadi alergiuli daavadebebia: alergiuli riniti, alergiuli asTma, anafilaqsia, sisxlZarRvTa SeSupeba, atopiuri egzema, sakvebismieri alergia, mwerebiT gamowveuli alergia, profesiuli alergia, oraluri ...

dasabuTebuli [faqtebze dafuZnebuli] medicina

Aam jgufSi Semaval daavadebebia meningiti - Tavis tvinis garsebis anTeba - da encefaliti - Tavis tvinis anTeba. swrafi da zusti diferencireba mniSvnelovnad aumjobesebs gamosavals. /1/ meningitisa da encefalitis adreuli simptomebi SesaZloa erTnairi iyos. orive daavadeba SesaZloa warmodgenili iyos ...

kvebiTi moSxamvebi

kvebiTi moSxamvebi kvebiTi moSxamvebi kvebiTi moSxamvebi kvebiTi moSxamvebi salmonelozuri kvebiTi toksikoinfeqciebi mTels msoflioSi far-Tod gavrcelebuli daavadebebia. maTi gamomwvevi salmonelebi sxvadasxva cxovelebis, umTavresad Sinauris, agreTve Sinauri frinvelebis parazitebs warmoadgenen ...

arteriuli hipertenzia

5 arteriuli hipertenzia SeiZleba Tu ara, rom arteriuli hipertenzia iyos sxva romelime organos daavadebis gamovlineba? mTel rig SemTxvevebSi arteriuli hipertenzia aris gamovlineba sxva romelime organos dazianebisa. aseTi daavadebebia Tirkmelebis, sisxlZa-rRvebis, endokrinuli da sxva or-ganoebis daavadebebi ...

unda icodeT

es iseTi daavadebebia, romelTa gadacema upiratesad xdeba inficirebul adamianTan sqesobrivi kontaqtis Sedegad. dReisTvis ocdaaTamde sggi-a gavrcelebuli. maTgan

ramaz goxelaSvili Tamar gegeWkori

... xdeba virusis genetikuri masalis gamravleba. sinTe-zirdeba membranis damSleli nivTierebebi, ris Sedegadac membranis mTlianoba irRveva. ujredi iRupeba, gamravlebu-li virusebi gamoTavisufldebian da sxva ujredebSi SeiWrebian (nax.5) . virusebi mravali daavadebis gamomwvevebi arian. viru-suli daavadebebia ...

gulis iSemiuri daavadeba

SeiZleba Tu ara, rom arteriuli hipertenzia iyos sxva romelime organos daavadebis gamovlineba? mTel rig SemTxvevebSi arteriuli hipertenzia aris gamovlineba sxva romelime organos dazianebisa. aseTi daavadebebia Tirkmelebis, sisxlZa-rRvebis, endokrinuli da sxva or-ganoebis daavadebebi. arteriuli