Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dabrunda

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva aravin. daaneba xelmwifesTan muSaobas da Tavis saxlSi dabrunda. magram xelmwifem SeuTvala: an Sen unda dabrunde CemTan, anda unda gamomigzavno ...

cf-mfh-sdt-kj

2 @__% OKBC JMNJV,THB7 1@_ ztivfhbnfl mfhsekb cekb fvthbrfib amerikaSi, kolorados mTebSi! fhbc= cf-mfh-sdt-kj mwverva l i fhbc= cf-mfh-sdt-kj mwverva l i ra moklavs saqarTvelos, roca 8 oqtombers zviad gam-saxurdia dabrunda!... dabrunda cocxali, laRi, amayi, yovlad Seurigebeli da yovlad lmobieri ...

All we wAnt is peAce!

... gasaWiri da gulistkivili, " ambobs 11 wlis omar baliaSvili goridan. "me gamoviare omis dReebi da megona, rom gori saerTod aRar arsebobda. televizorSi vxedavdi, gori rogor ibombeboda da iwvoda. megona, rom saxlSi veRarasdros davbrundebodi. magram damwvari saxlebi ukve SeakeTes da zogierTi ojaxi dabrunda ...

qarTvelno, erTad RvTisaken!

... na. gagzavnes warmomadgenlebi saqarTveloSi da gaxsnes qvis sarkofagi. magram moxda saswauli, veraviTarma Zalam ver amoiRo misi uxrwneli neSti sarkofagi-dan, rac niSnavda imas, rom wmi-dans ar surda konstantinepolSi dabruneba, rom is ganawyenebu-li iyo mefesa da dedofalze. delegacia dabrunda konstan- ...

`saxalxo banki " aqciaTa sakontrolo wilis gayidvis Sesaxeb ...

... adgilzea da mis mflobelobaSi arsebuli aqtivebis Rirebuleba 1.8 miliard aSS dolars utoldeba. lado gurgeniZis Sesaxeb lado gurgeniZe didi gamocdilebis mqone bankiria. aTi wlis ganmavlobaSi igi aRmosavleT evropasa da londonSi ramdenime sainvesticio bankSi moRvaweobda. 2004 wels lado saqarTveloSi dabrunda ...

GELS megzuri

... saxli qalaq gorSi mdebareobs sul raRac aTi metris daSorebiT sadac moxda dabombva. deida naira, rogorc mas adgilobrivebi eZaxian baRSi iyo megobrebTan erTad rodesac moxda moulodneli dabombva. igi mZimed daSavda. rodesac situacia dawynarda da kvamlic gaifanta xalxma daiwyo dabrune-ba qalaqSi. naira dabrunda ...

rabesq A ue

... balerina ananiaSvili iyo~... marTali giTxraT, es istoria ar maxsovs. ar vici sad mnaxa kevinma pirvelad. magram, roca is ABT-s saTaveSi movida, Teatrs finansurad Zalian uWir-da. man gadawyvita dasisaTvis Zveli dideba daebrunebina da scenaze msoflio baletis varskv-lavebi moewvia. am dros dabrunda aq xulio ...

Famous Lesbian and Bisexual Women

... Semdeg, elenes naxatebma amerikis gamofenebic daamSvena. ramodenime weliwadSi parizSi misi personaluri gamofenac moewyo, rasac didi gamoxmaureba mohyva da axvledianma holandiaSi miwvevac miiRo, magram, imis gamo, rom deda SeuZlod hyavda, nax-atebi gamofenaze gagzavna da TviTon saqarTveloSi dabrunda ...

lamazi cremlebi

marikuna ludiT dabrunda da momca: „bratuSka, ludi wamogiReo“. gia Svidi wlis iyo, viRac „uc nobma kacma“ saxlSi rom daureka. „Zalian mokle da mSrali sau

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

... vaJi _ misi da Cemi. ise moxda, rom Cveni bedi erTmaneTs hgavs, Tumca sxvaoba asakSi 11 welia. man meuRle qor-winebidan 2 weliwadSi dakarga, me ki _ ufro adre. misi gurbani mZime avadmyofo-bisagan gardaicvala, Cemi jumadurdi ki avtoavariaSi moyva. mamiSi meuRlis sikvdilis SemdegmSoblebis ojaxSi dabrunda ...