Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dacinvit

mirkani igrika

dacinviT Tqva qarcecxlam, rogorc Sesakmevi sityva, ise gaigo. samoc wels gadacilebuli fu-fala mainc yvelas dawunebaSi iyo. - vin ari? etyodnen, esa da es vaJkacio!

murman lebaniZe Tavi I zafxulis ardadegebi dasrulda

me gverds, dacinviT wailaparakebdnen, viTom TavisTvis: `Roris waqceuloo~. am dacinvam ise gamamwara da gamagulada, rom meore dRes cal xelSi mWadi daviWire da

suramis cixe: interpretaciisaTvis*

14. " – daiwyo,ymawvilebo,quxili,Weqa da mexi. moemzadeniT! _ daiZaxa dacinviT aleqsim. _ wyeuli iyav,mefistofelo! _ uTxra imas sikom,romelic sCanda,ro didi gulisxmis

verbaluri nawili analogiebi

(b) keTilganwyobil da seriozul / kritikiTa da dacinviT / mis mimarT simpaTias aSkarad gamoxatavs / abriyvebs (g) kritikul, damcinav / moCvenebiTi keTilganwyobiTa da ...

istoria erisa RvTis risxvisa da RvTis wyalobis istoriaa

... rom viyavi, romlis sjulsac mTeli arabeTi da sparseTi hmonebs?! me ki yoveli qveyana aRmosavleTidan vidre dasavleTamde damimorCilebia? _ vin dauSlida dacinviT ...