Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dadgmisa

Sps "saqarTvelos saerTaSoriso energetikuli korporacia ...

Sps "saqarTvelos saerTaSoriso energetikuli korporacia" acxadebs fasTa gamokiTxvas kompaniis sakuTrebaSi arsebul gazgasamarT sadgurebze (10 erTeuli) post-terminalebis dadgmisa da maTi programuli uzrunvelyofis Sesaxeb gazgasamarTi sadgurebis mdebareoba: • qalaqi Tbilisi, kaxeTis gzadkecilze ...